Title: Vektorový editor v jazyce Java
Other Titles: Vector editor in Java language
Authors: Kotalík, Jan
Advisor: Potužák, Tomáš
Referee: Bžoch, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8676
Keywords: vektorový editor;Java;Scalable vector graphics;grafický export
Keywords in different language: vector editor;Java;Scalable vector graphics;graphic export
Abstract: Tato práce se zabývá vektorovým kreslením v jazyce Java. Cílem práce je pak implementace vektorového editoru v tomto jazyce. Obsahuje také stručný popis použitelných vektorových a rastrových grafických formátů. V této práci jsou také rozebrány způsoby kreslení v grafickém uživatelském rozhraní v jazyce Java. Vzhledem k omezeným možnostem tohoto programovacího jazyka se zabývá i možnostmi knihoven třetích stran, zabývajících se vektorovou grafikou v Javě. Tyto knihovny jsou poté srovnávány pro účel implementace vektorového editoru. Samotná implementace pak řeší vhodné použití těchto knihoven a nástrojů ve vektorovém editoru. V tomto dokumentu je obsažen podrobný popis implementace celého vektorového editoru včetně UML diagramu tříd. V závěru popisuje výsledek implementace editoru a zvoleného způsobu použití knihoven třetích stran.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with vector graphics in the Java language. The objective of this thesis is to implement a vector editor in Java. A brief description of the usable vector ? and bitmap ? graphical formats is included. In this thesis, the method of drawing using graphical user interface in Java language are also analyzed. Due to limited abilities of this programming language, this work also deals with possibilities of third?party libraries, designed for working with vector graphical formats in Java. These libraries are then compared for the purpose of implementing a vector editor. The editor's implementation itself addresses the appropriate usage of available tools and third?party libraries. This document includes a detailed description of the entire implementation of the vector editor, including an UML class diagram. In the end, the results of implementation and the chosen usages of third?party libraries are described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPA10B0599P.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
A10B0599Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce128,59 kBAdobe PDFView/Open
A10B0599Pposudek.pdfPosudek oponenta práce212,01 kBAdobe PDFView/Open
A10B0599Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce61,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8676

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.