Title: Model podnikového účetnictví udržitelného rozvoje
Other Titles: The model of the business sustainable accounting
Authors: Zborková, Jitka
Advisor: Dvořáková, Lilia
Referee: Freiberg, František
Valder, Antonín
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10790
Keywords: udržitelný rozvoj;ekonomická výkonnost;environmentální aspekty;sociální pilíř;účetnictví udržitelného rozvoje;nefinanční reporting
Keywords in different language: sustainable development;economic productivity;environmental aspects;social aspects;sustainable development accountancy;non-financial reporting
Abstract: Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou udržitelného rozvoje na podnikové úrovni. Koncept udržitelného rozvoje byl nejprve diskutován a postupně implementován na makroekonomické úrovni jako reakce na akcelerující problémy se spotřebou neobnovitelných zdrojů, narůstajícím znečištěním životního prostředí a globálními problémy světa, které jsou na lokální úrovni neřešitelné. V současné době je koncept udržitelného rozvoje považován za fenomén 21. století, neboť současné spotřební a výrobní vzorce jsou přinejmenším z dlouhodobého hlediska považovány za neudržitelné. V dnešní době podniky často implementují dobrovolné environmentální nástroje, vytváří a hlásí se k etickým kodexům v environmentální i sociální oblasti, které svou činností ovlivňují, přijímají principy společensky odpovědné firmy. Z tohoto pohledu se předkládaná disertační práce koncentruje nejen na problematiku podnikání v souladu s principy udržitelného rozvoje, ale analyzuje tuto oblast také ve vztahu k těmto dobrovolně zaváděným aktivitám. V první, rešeršní, části je představena problematika udržitelného rozvoje, práce se soustředí na identifikaci, charakteristiku a komparaci pojmu udržitelný podnik a blíže diskutuje principy udržitelného podnikání, tedy podnikání v souladu s principy udržitelného rozvoje. Závěrečná kapitola prvního oddílu je věnována oblasti účetnictví udržitelného rozvoje, představuje jeho význam a přínos pro podnik. V druhé části práce jsou prezentovány a analyzovány metody a nástroje pro hodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, přičemž na základě jejich integrace je navržen model podnikového účetnictví udržitelného rozvoje pro měření a hodnocení podnikové výkonnosti na bázi integrace ekonomických, environmentálních a sociálních aspektů. Následující, závěrečná, část disertační práce se zabývá návrhem metodiky implementace modelu podnikového účetnictví udržitelného rozvoje využitelného v podnikové praxi. Jsou identifikovány základní parametry Koncepčního rámce, popsány možné strategie pro implementaci a realizaci modelu, diskutován výběr vhodných ukazatelů pro jednotlivé pilíře a blíže rozebráno a analyzováno hodnocení podniku v souladu s principy udržitelnosti. Na závěr jsou popsány jednotlivé formy nefinančního reportingu a rozebrány jejich vzájemné souvislosti a odlišnosti. Navržená metodika je verifikována formou případové studie na konkrétním podnikatelském subjektu.
Abstract in different language: This dissertation thesis looks into the issue of the sustainable development at the level of enterprises. The sustainable development concept has firstly been discussed and then gradually implemented on the macroeconomic level as a result of the rising problems with the consumption of the non-renewable resources, increased environmental pollution and the global problems which are insoluble on the local level. Nowadays, the sustainable development concept is considered to be the phenomenon of the 21. century as the current consumer and producing patterns are believed to be unsustainable from the long?term view. In the first, research part, the issue of sustainable development has been introduced, the text concentrates on the identification, characteristics and the comparison of ?the sustainable enterprise? concept and closely discuss the principles of the sustainable entrepreneurship ? in other words entrepreneurship in accordance with the sustainable development principles. The final charter of the first part deals with the accounting of the sustainable development introduces its meaning and assets for the enterprise. In the second part, the methods and instruments for the evaluation of the individual aspects of the sustainable development have been presented and analysed. Based on the integration of the aspects, the model of the sustainable development company accountancy has been designed to measure and evaluate the company performance with the integration of economic, environmental and social aspects. The following and the final part of the dissertation thesis deals with the design of the methodology of implementation the sustainable development company accountancy applied into the practice. The basic parameters of the conceptual framework are identified, the possible strategies to implement and realize the model are described, the choice of the suitable indicators for individual aspects are discussed and the evaluation of the company in accordance with the principles of the sustainable development is closely analysed. In conclusion, the individual forms of the non-financial reporting are described and their reciprocal connections and differences analysed. The suggested methodology has been verified by the case study on the real business subject.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni_prace_Zborkova.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
Oponent.posudek DisP Ing. Zborkove - doc.Valder.pdfPosudek vedoucího práce481,25 kBAdobe PDFView/Open
Oponent.posudek DisP Ing. Zborkove - prof.Freiberg.pdfPosudek oponenta práce535,31 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Ing. Zborkova.pdfPrůběh obhajoby práce350,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10790

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.