Title: Analýza financování neziskové organizace AIESEC Plzeň
Other Titles: Financial analysis of nonprofit organization AIESEC Plzeň
Authors: Fraus, Tomáš
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Hruška, Zdeněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12138
Keywords: Nezisková organizace;občanské sdružení;finanční analýza;poměrové ukazatele;BAMF
Keywords in different language: Nonprofit organization;association of members;financial analysis;financial ratios;BAMF
Abstract: Bakalářská práce pojednává o neziskových organizacích v České republice. Vymezuje jejich legislativní základ, charakterizuje jejich klíčové znaky, uvádí jejich členění a typické způsoby financování. Dále se zaměřuje na účetní a daňové zvláštnosti neziskových organizací. V praktické části je provedena finanční analýza studentské organizace AIESEC Plzeň, které byla vybrána na základě několikaletého autorova působení jako člena této organizace. Pomocí ukazatelů likvidity, aktivity, samostatnosti financování a autarkie byly vypočítány dílčí výstupy, které byly shrnuty a zhodnoceny pomocí modelu BAMF. Následně byla provedena interpretace výsledků a navržena některá opatřený pro zlepšení hospodaření organizace v budoucnosti. Takto získané závěry budou následně předány zástupcům organizace a použity pro plánování budoucího hospodaření organizace.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with nonprofit organizations in the Czech Republic. It defines their legislative basis, describes their key features, introduces their division and typical ways of funding. It also focuses on the accounting and tax specifics of non-profit organizations. In the practical part, financial analysis of student organisation AIESEC Plzeň is performed. This organization was selected on the basis of author's several years working in this organization as a member. Partial results were achieved by calculation of financial ratios of liquidity, activity, financial self-sustainability and autarchy. These partial results were sumarized and evaluated by model BAMF. Subsequently, an interpretation of results was made and some suggestions of economy improvement of this organization were proposed for future management plan. These suggestions will be forwarded to representatives of organization and used for economy planning of next years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Fraus.pdfPlný text práce503,11 kBAdobe PDFView/Open
bp_pv fraus.PDFPosudek vedoucího práce639,78 kBAdobe PDFView/Open
bp op Fraus.PDFPosudek oponenta práce507,67 kBAdobe PDFView/Open
fraus.PDFPrůběh obhajoby práce217,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12138

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.