Title: Stylistické figury v Citadele Antoina de Saint-Exupéryho.
Other Titles: Stylistic figures in the Citadel by Antoine de Saint-Exupéry.
Authors: Kusbachová, Michaela
Advisor: Fenclová, Marie
Referee: Černíková, Veronika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12441
Keywords: Citadela;stylistické figury;komparace;metafora;metonymie;synekdocha;analýza;větné spojky;spisovný jazyk;slang;stylistická figura jako odchylka;tropus.
Keywords in different language: Stylistics;stylistic figures;comparison;metaphor;metonymie;synecdoche;analysis;conjunctions;Citadel;Saint-Exupéry;language;argot;trope.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá výskytem a množstvím stylistických figur, jako je komparace, metafora, metonymie a synekdocha v díle francouzského autora Antoina de Saint-Exupéryho, Citadela. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, v jakém množství se jednotlivé figury v literárním díle objevují a která z figur je nejhojnější. Teoretická část prezentuje všechny čtyři vybrané stylistické figury, včetně personifikace, která patří pod metaforu a které je jak v teoretické, tak v praktické části věnován odstavec. Stylistické figury jsou beze sporu učivem nelehkým, proto bylo k napsání práce použito více materiálů, z nichž měly dva klíčové, Style et rhétorique od Claude PEYROUTET a Initiation ? la stylistique od Nicolase LAURENTA, sloužit jako vzor a opora pro praktickou část. Praktická část nabízí analýzu samotné Citadely z hlediska vybraných stylistických figur. Jelikož bylo zřejmé, která z figur je v díle nejčastější a která se objevuje méně, stačilo analyzovat prvních dvě stě stran Citadely. Jak se později ukázalo, nejpočetnější byla komparace, poté metafora, metonymie, personifikace a nakonec synekdocha.
Abstract in different language: This Master Thesis deals with occurrence and quantity of stylistic figures as comparison, metaphor, metonymie and synecdoche in the Citadel by Antoine de Saint-Exupéry. The main goal of this Thesis was to learn the quantity of particular figures in the Citadel and which one is the most numerous. The theoretic part presents all four stylistic figures including the personification which belongs to the metaphor and which is mentioned in the both parts of the Thesis - the theoretic and the practical parts. The practical part proposes the analysis of the Citadel itself from the point of view of the four stylistic figures mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Kusbachova.pdfPlný text práce784,12 kBAdobe PDFView/Open
Kusbachova_vedouci0001.PDFPosudek vedoucího práce726,9 kBAdobe PDFView/Open
Kusbachova_oponent.PDFPosudek oponenta práce644,22 kBAdobe PDFView/Open
Kusbachova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce439,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12441

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.