Title: Asasíni v době křížových výprav
Other Titles: The Assassins in the Age of the Crusades
Authors: Benešová, Kateřina
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Tomková, Alena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13061
Keywords: syrští asasíni;Hassan-i-Sabbah;Rašid ad-Dín Sinán;Saladín;křížové výpravy;politické vraždy;templáři;Richard I. Lví srdce;Ludvík IX. Svatý;Raimond II. z Tripolisu;Vilém z Tyru;Blízký východ;muslimské státy
Keywords in different language: syrian assassin;Hassan-i-Sabbah;Rasid ad-Din Sinan;Saladin;crusades;political murders;templars;Richard the Lionheart;Louis IX. St.;Raimond II. of Tripoli;William of Tyre;Middle east;muslim states
Abstract: Bakalářská práce se věnuje vývoji nábožensko-vojenského hnutí asasínů v 11. až 13. století. První část je věnována vzniku sekty a jejímu zakladateli Hassanu-i-Sabbahovi. Dále se pak zabývá syrskou větví asasínů, která operovala v oblasti Syropalestiny a Zajordánska a aktivně se zapojila do průběhu křížových výprav. Práce popisuje vůdčí osobnost syrských asasínů Rašída ad-Dín Sinána, úspěšně politicky a vojensky manévrujícího mezi sunnitskými vládci a křižáky. Vedle toho mapuje vliv politických vražd na dějiny středověkého Blízkého východu a vznik legend spojených s řádem. Cílem práce je analýza působení syrského asasínského hnutí na průběh křížových výprav a existence muslimských států na Blízkém východě. Práce je zpracována na základě literatury v anglickém a českém jazyce.
Abstract in different language: The thesis deals with the development of religious-military movement of the Assassins in the 11th to 13th centuries. The first part is devoted to the creation of the sect and its founder Hassan-i-Sabbah. Then it deals with the Syrian branch of the Assassins, which operated in the Syro-Palestine and Transjordan and was actively involved in the course of the Crusades. This work describes a leading figure of the Syrian Assassins - Rashid ad-Din Sinan, who was successful in political and military manoeuvring between Sunni rulers and Crusaders. In addition to that, it charts the influence of political killings on the medieval history of the Middle East and the emergence of legends associated with the order. The aim of this work is an analysis of the Syrian Assassin movement in the course of the Crusades and the existence of Muslim states in the Middle East. Work is compiled on the basis of literature in English and Czech language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Katerina. Benesova.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Benesova_V.pdfPosudek vedoucího práce223,7 kBAdobe PDFView/Open
Benesova O.pdfPosudek oponenta práce322,52 kBAdobe PDFView/Open
Benesova.pdfPrůběh obhajoby práce93,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13061

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.