Title: Posouzení finančního zdraví vybraného podniku
Other Titles: The assessment of the financial health of the selected company
Authors: Bobčík, Richard
Advisor: Mičudová, Kateřina
Referee: Skálová, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13346
Keywords: finanční zdraví;finanční analýza;účetní výkazy;rentabilita
Keywords in different language: financial health;financial analysis;financial statements;profitability
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na, a jejím cílem je, posouzení finančního zdraví vybraného podniku a následné navržení opatření ke zlepšení zjištěných výsledků. V práci je představen nejdříve analyzovaný podnik GRAMMER CZ. Dále následují jednotlivé části finanční analýzy, jež je k posouzení finančního zdraví použita. Finanční analýza je rozebrána z teoretického hlediska a současně použita na posuzované firmě. Ke konci práce jsou shrnuty zjištěné výsledky a navržena opatření na zlepšení situace.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on, and its aim is, The assessment of the financial health of selected company, and successive propose of a measure to improve the resultss. In this work it´s first introduce the analyzed company GRAMMER CZ. Followed by particularr parts of the financial anapysis, which is used to assess the financial health. During the analysis is discussed from a theoretical point of view and also applied in assessing company. At the end of this work are summarized the resultss and proposed mesure to improve the situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Richard Bobcik BP pdf.pdfPlný text práce476,85 kBAdobe PDFView/Open
Bobcik v.pdfPosudek vedoucího práce678,04 kBAdobe PDFView/Open
Bobcik o..pdfPosudek oponenta práce266,4 kBAdobe PDFView/Open
Bobcik ob..pdfPrůběh obhajoby práce157,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13346

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.