Title: Fenomén adopce na dálku v současné české společnosti
Other Titles: Phenomenon of Child Sponsorship in Contemporary Czech Society
Authors: Čechová, Petra
Advisor: Zíková, Tereza
Referee: Jakoubek, Marek
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13442
Keywords: adopce na dálku;rozvoj;vzdělání;chudoba;negramotnost;rozvojové země;sponzor;děti;charita;neziskové organizace
Keywords in different language: child sponsorship;development;education;poverty;illiteracy;development countries;sponsor;children;charity;non-profit organizations
Abstract: Programy adopce na dálku jsou stále populárnější formou dárcovství a mohou být proto označeny za fenomén moderní doby na poli charitativních a rozvojových projektů. Cílem práce bylo uchopit tyto programy v antropologické perspektivě, a to prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se dvěma skupinami jejich zapojených účastníků - se samotnými "adoptivními rodiči" a s realizátory programu - kdy bylo záměrem odhalit jejich motivy pro zapojení se do programu, připisované významy a představy o životě a světě podporovaných dětí. Prostor je věnován i nastínění problematiky vzniku diskurzu rozvojových zemí, představení vztahu mezi rozvojem a vzděláním a popisu principů programů adopce na dálku včetně jejich potenciálně problematických oblastí.
Abstract in different language: Child Sponsorship programs are an increasingly popular form of donations and can therefore be described as a phenomenon of the modern era in the field of charity and development projects. The aim of this thesis was to grab these programs in anthropological perspective through semi-structured interviews with two groups of their participants - with "adoptive parents" and with implementers of the program - when the intention was to find out their motives for participation in the program, ascribed meanings and ideas about the world and life of supported children. Space is devoted to outlining of the discourse of developing countries, to showing the relationship between development and education programs and to description of the Child Sponsorship programs including their potentially problematic areas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Petra Cechova.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Cechova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Cechova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce928,31 kBAdobe PDFView/Open
Cechova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce418,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13442

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.