Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Analysis of competitiveness of chosen company
Authors: Tichá, Zuzana
Advisor: Taušl Procházková, Petra
Referee: Martinovský, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18566
Keywords: konkurenceschopnost;finanční analýza;porterův model pěti konkurenčních sil;pest analýza;swot analýza
Keywords in different language: compeririveness;financial analysis;porter five competitive forces analysis;pest analysis;swot analysis
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení konkurenceschopnosti společnosti Druhá Poběžovická, a.s. v tržním prostředí, zhodnocení její ekonomické situace ve vybraných letech a navržení opatření, která mohou konkurenceschopnost společnosti zvýšit. Teoretická část práce je orientována na definování pojmů a charakteristiku metod, kterými lze zhodnotit vnitřní a vnější prostředí podniku. V praktické části je charakterizována společnost Druhá Poběžovická, a.s. Vnitřní prostředí podniku je popsáno pomocí finanční analýzy. Metodou absolutní i relativní je hodnocena ekonomická situace společnosti za posledních pět let. Vnější prostředí společnosti je zkoumáno Porterovým modelem pěti konkurenčních sil a PEST analýzou. Výsledky těchto analýz jsou použity k sestavení matice SWOT. Poslední kapitola této práce obsahuje návrhy na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis deals with evaluation of the competitiveness of the company Druhá Poběžovická, a.s. in the competitive environment, evaluation of the economic situation in selected years and suggestion of measures directed at increasing the competitiveness of the company. The theoretical part is focused on definic concepts and description of methods which can be used for evaluation of the internal and external business environment. In the practical part is characterized the company Druhá Poběžovická, a.s. The internal environment of the firmis described with financial analysis. The economic situation for the past five years is evaluated by the absolute and comparative method. The external environment is analyzed through the Porter five competitive forces analysis and PEST analysis. The results of these analyses are used for conducting the SWOT matrix. The final charter of the thesis includes proposals aimed at improving the competitiveness of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_TICHA_Zuzana.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_ticha_VP.pdfPosudek vedoucího práce658,06 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_ticha_OP.pdfPosudek oponenta práce628,34 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ticha_BP.PDFPrůběh obhajoby práce791,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.