Title: Generování náhodných čísel
Other Titles: Generating Random Number
Authors: Novák, Jan
Advisor: Burian Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Fiřt Jaroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23167
Keywords: rng;trng;prng;generátor náhodných čísel;generátor pseudonáhodných čísel;testování generátorů náhodných čísel;statistické testy;lineární kongruentní generátor;lineární zpětnovazební registr;permutovaný kongruentní generátor;mersenne twister
Keywords in different language: rng;trng;prng;random number generator;preudorandom number generator;testing random number generators;statistical tests;linear congruential generator;linear feedback shift register;permuted congruential generator;mersenne twister
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na generování náhodných a pseudonáhodných čísel v oblasti výpočetní techniky. Jsou zde vysvětleny principy a problémy generování náhodných čísel. Dále jsou v práci vysvětleny rozdíly mezi generátory pseudonáhodných čísel a generátory skutečně náhodných čísel. Několik vybraných generátorů z obou skupin je zde podrobněji popsáno. Část práce obsahuje popis metod, které lze použít pro hodnocení generátorů. Vybrané generátory pseudonáhodných čísel jsou v poslední části práce implementovány a testovány.
Abstract in different language: Main subject of this bachelor thesis is generating random and pseudorandom numbers in computer technology. The principles and problems of random number generating are explained. Also the differences between pseudorandom number generators and true random number generators are cleared up. Few selected generators from both categories are discussed in detail. Part of this paper is also description of methods suitable for evaluation of random number generators. In the last section, selected generators are implemented and tested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_NOVAK_FINAL.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
062640_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce377,39 kBAdobe PDFView/Open
062640_oponent.pdfPosudek oponenta práce446,97 kBAdobe PDFView/Open
062640_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce169,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.