Title: Stanovení, určení a sjednávání mzdy
Other Titles: Assesment, determination and negotiation of wages
Authors: Švelchová, Tereza
Advisor: Kolaříková Dana, JUDr.
Referee: Janák Martin, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23936
Keywords: zaměstnanec;zaměstnavatel;pracovněprávní vztahy;podnikatelská sféra;stanovení mzdy;určení mzdy;sjednání mzdy;odměňování;závislá práce;zákoník práce
Keywords in different language: employee;employer;labour relations;self-employed sphere;assesment wage;determination wage;negotiation wage;rewarding;dependent work;labour code
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na odměňování zaměstnanců v podnikatelské sféře. Konkrétně se jedná o téma "Stanovení, určení a sjednávání mzdy", kdy tato práce poskytuje podrobný výklad institutů významných pro odměňování závislé práce, a to jak po stránce teoretické tak i praktické. Následně jsou tyto jednotlivé instituty průběžně porovnány s instituty slovenské právní úpravy odměňování v podnikatelské sféře s důrazem na rozdíly jednotlivých úprav. Předkládaná práce si tedy stanovila za cíl vytvořit komplexní pojednání o odměňování zaměstnanců v podnikatelské sféře s důrazem na porovnání dané problematiky se slovenskou právní úpravou. V souvislosti s uvedenou problematikou se předkládaná práce zabývá také institutem tzv. "švarcsystému", kde je cílem zhodnotit, zda je nelegální zaměstnávání podmíněno právní úpravou odměňování zaměstnanců v České republice. Z výše uvedených důvodů čerpá tato práce především ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších zákonů souvisejících s danou problematikou, z dostupné odborné literatury, judikatury českých soudů a Soudního dvora evropské unie a mezinárodních smluv.
Abstract in different language: The submitted diploma work is targeted the rewarding of employees in self-employed sphere. Concretely it is topic " Assesment, determination and negotiation of wage " , when this work provides detailed definition of institutes which are important for rewarding of dependent work and this is as theoretical so as practical part too. Afterwards these individual institutes are compared with institutes of Slovakian legal regulations of rewarding in self-employed sphere with accent to differences of individual regulations. Therefore the goal of submitted diploma work is creation of complex discourse about rewarding of employees in self-employed sphere with accent to comparing of existing issue with Slovakian legal regulations. In connection with presented issue the submitted diploma work deals with institute so-called " švarcsystém ", where the goal is valuation if illegal employing is conditioned by legal regulations of rewarding employees in Czech republic. From the reasons which are presented above, this work extracts especially from the law number 262/2006/Sb., code of work laws, as amended by further regulations and other laws which are connected with existing issue, from available expert literature, case law of Czech courts and Judicatory of European Union and international contracts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Tereza Svelchova.pdfPlný text práce947,6 kBAdobe PDFView/Open
Svelchova-1.pdfPosudek vedoucího práce928,32 kBAdobe PDFView/Open
Svelchova-2.pdfPosudek oponenta práce898,75 kBAdobe PDFView/Open
Svelchova Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce402,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.