Title: Využití motodlahy v rámci fyzioterapie u pacientů po totální endoprotéze kolenního kloubu
Other Titles: Use of continuous passive movement device in physiotherapy in patient after total knee joint endoprothesis
Authors: Jirsová, Eliška
Advisor: Smrček Jaroslav, Mgr. Bc.
Referee: Ryba Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38652
Keywords: motodlaha;kontinuální pasivní pohyb;otok;rozsah pohybu;náhrada kolenního kloubu;flexe;extenze;vizuální analogová škála
Keywords in different language: cpm machine;continuous passive motion;swelling;range of motion;total knee arthroplasty;flexion;extension;visual analog scale
Abstract: V teoretické části se práce zabývá kineziologií kolenního kloubu, historií, rozdělením, indikacemi, kontraindikacemi a komplikacemi totální endoprotézy kolenního kloubu. Teoretická část udává základní informace o vyšetření kloubu, fyzioterapii a kontinuálním pasivním pohybu. Hlavním cílem praktické části je objektivizovat využití motodlahy po totální endoprotéze kolenního kloubu. Mezi sledované parametry patří rozsah aktivního i pasivního pohybu do flexe a extenze, otok a bolest pomocí Vizuální analogové škály bolesti. Měření probíhalo po dobu 14 dnů v rehabilitačním zařízení bezprostředně před a po aplikaci motodlahy. Terapie motodlahy probíhala jednou denně v časovém úseku 20 minut. Pacienti dále docházeli na individuální LTV, cvičení v tělocvičně, kryoterapii, někteří na skupinové cvičení v bazénu. Byla shromážděna data od 4 pacientů po podstoupené totální náhradě kolenního kloubu. Jednalo se o 2 ženy s průměrným věkem 59 let a 2 muže s průměrným věkem 72 let. Výsledky prokázaly pozitivní využití motodlahy pro zvýšení rozsahu pohybu a snížení bolesti.
Abstract in different language: The theorectical part of this thesis focuses on the kinesiology of the knee joint, history, distribution, indications, contraindications and complications of total knee joint endoprosthesis. It further gives basic information about joint examination, physiotherapy and continuous passive movement. The main objective of the practical part is to objectify the use of the continuous passive movement device after total knee replacement endoprosthesis. Among the main parameters monitored include the range of both active and passive movement to flexion and extension, swelling and pain using the Visual Analog Scale of Pain. Assessments were carried out for 14 days in a rehabilitation facility without any intermediate or prior application of continuous passive motion. Continuous passive movement was applied once a day for 20 minutes. Patients continued to attend individual Therapeutic Physical Training, a exercises in the gym, cryotherapy for some group exercises in the pool. Data were collected from the 4 patients after undergoing total knee replacement There were two women with an average age of 59 and two men with an average age of 72 years. The results showed a positive use of continuous passive movement to increase the range of motion and reduce pain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP, JIRSOVA E..pdfPlný text práce5,6 MBAdobe PDFView/Open
Jirsova - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce199,24 kBAdobe PDFView/Open
Jirsova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce185,78 kBAdobe PDFView/Open
Jirsova.pdfPrůběh obhajoby práce79,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38652

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.