Title: Staging a sledování kolorektálního karcinomu pomocí hybridních zobrazovacích metod
Other Titles: Staging and monitoring of colorectal carcinoma with use of hybrid methods
Authors: Šváchová, Petra
Advisor: Királyová Eliška, Ing.
Referee: Tupý Radek, MUDr., Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38915
Keywords: kolorektální karcinom;hybridní zobrazovací metody;pet/ct;pet/mr;staging crc
Keywords in different language: colorectal carcinoma;hybrid methods;pet/ct;pet/mr;staging crc
Abstract: V teoretické části bakalářské práce je uvedena anatomie tlustého střeva, epidemiologie a nádorová onemocnění. Pozornost je věnována především kolorektálnímu karcinomu, stagingu CRC a metodám, kterými je možné přítomnost CRC diagnostikovat. Praktická část bakalářské práce je vytvořena kvalitativním výzkumem, který mapuje konkrétní vývoj zdravotního stavu několika pacientů. Výběrem kazuistik je předložen přínos hybridních zobrazovacích metod PET/CT a PET/MR při stagingu a sledování CRC a jeho metastáz.
Abstract in different language: In the theoretical part of the thesis is mentioned the anatomy of the intestinum crassum, epidemiology and oncological diseases. I focused especially on the CRC, its staging and methods by which we can diagnose the possible presence of this oncological disease. The practical part of the thesis is created by qualitative research, which describes particular progression of health condition of several patients. By choosing the casuistics we bring up the benefit of hybrid imaging methods such as PET/CT and PET/MR for staging and monitoring CRC and its metastases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svachova.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Svachova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Svachova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Svachova_0.pdfPrůběh obhajoby práce358,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38915

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.