Název: Popularization of textbooks with a focus on block-based visual programming in the Scratch programming environment within the project for Support of informatics thinking development (PRIM) through educational robotics Ozobot
Další názvy: Popularizace učebnic se zaměřením na blokově orientované vizuální programování v programovacím prostředí Scratch v rámci projektu pro Podporu rozvíjení informatického myšlení (PRIM) prostřednictvím vzdělávací robotiky Ozobot
Autoři: Mainz, Denis
Zíka, Miroslav
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 26.10. 2020 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 24.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://files.olympiadatechniky.cz/ot2020-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/39951
ISBN: 978-80-261-0966-2
Klíčová slova: vzdělávací robotika;informatické myšlení;blokově orientované vizuální programování;Ozobot BIT;Ozobot EVO;OzoBlockly
Klíčová slova v dalším jazyce: educational robotics;informatic thinking;block-based visual programming;Ozobot BIT;Ozobot EVO;OzoBlockly
Abstrakt: Prezentovaný příspěvek seznamuje s možnostmi získání a využití robotické vzdělávací pomůcky Ozobot, prostřednictvím čehož popularizuje elektronické učebnice zaměřené na výuku programování blokově orientovaným vizuálním přístupem na druhém stupni základní školy, které jsou součástí výstupů projektu zaměřeného na Podporu rozvíjení informatického myšlení (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322). V příspěvku jsou na vybraných ukázkách představeny možnosti ovládání robota s využitím jeho vestavěných LED světelných senzorů umožňujících ovládat robota pomocí různobarevných příkazů vytvořených kreslícími pomůckami na papír. Kromě toho je praktickými ukázkami na různých systémových platformách představen programovací nástroj OzoBlockly pro tvorbu blokově orientovaných vizuálních programových schémat sloužících k ovládání robota. V blokovém programovacím prostředí lze robota programovat podle dosažené úrovně algoritmického myšlení díky příkazům přehledně kategorizovaných do skupin pro akce, kontrolu běhu se základními programovými strukturami podmínkou a cyklem.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented contribution introduces the possibilities of obtaining and using the robotic educational tool Ozobot, through which it popularizes electronic textbooks focused on teaching programming with a block-oriented visual approach at the second stage of primary school, which are part of the project aimed at Supporting the Development of Informatics Thinking. 02.3.68 / 0.0 / 0.0 / 16_036 / 0005322). The contribution presents the possibilities of controlling the robot with the use of its built-in LED light sensors enabling control of the robot using various color commands created by drawing aids on paper. Besides, the OzoBlockly programming tool for creating block-based visual program diagrams used to control the robot is presented by practical demonstrations on various system platforms. In the block programming environment, the robot can be programmed according to the achieved level of algorithmic thinking thanks to commands clearly categorized into groups for actions, run control with basic program structures, condition and cycle.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2020
Olympiáda techniky Plzeň 2020

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ot2020-abstracts-25.pdfPlný text707,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39951

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.