Title: Popularization of textbooks with a focus on block-based visual programming in the Scratch programming environment within the project for Support of informatics thinking development (PRIM) through educational robotics Ozobot
Other Titles: Popularizace učebnic se zaměřením na blokově orientované vizuální programování v programovacím prostředí Scratch v rámci projektu pro Podporu rozvíjení informatického myšlení (PRIM) prostřednictvím vzdělávací robotiky Ozobot
Authors: Mainz, Denis
Zíka, Miroslav
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 26.10. 2020 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 24.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://files.olympiadatechniky.cz/ot2020-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/39951
ISBN: 978-80-261-0966-2
Keywords: vzdělávací robotika;informatické myšlení;blokově orientované vizuální programování;Ozobot BIT;Ozobot EVO;OzoBlockly
Keywords in different language: educational robotics;informatic thinking;block-based visual programming;Ozobot BIT;Ozobot EVO;OzoBlockly
Abstract: Prezentovaný příspěvek seznamuje s možnostmi získání a využití robotické vzdělávací pomůcky Ozobot, prostřednictvím čehož popularizuje elektronické učebnice zaměřené na výuku programování blokově orientovaným vizuálním přístupem na druhém stupni základní školy, které jsou součástí výstupů projektu zaměřeného na Podporu rozvíjení informatického myšlení (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322). V příspěvku jsou na vybraných ukázkách představeny možnosti ovládání robota s využitím jeho vestavěných LED světelných senzorů umožňujících ovládat robota pomocí různobarevných příkazů vytvořených kreslícími pomůckami na papír. Kromě toho je praktickými ukázkami na různých systémových platformách představen programovací nástroj OzoBlockly pro tvorbu blokově orientovaných vizuálních programových schémat sloužících k ovládání robota. V blokovém programovacím prostředí lze robota programovat podle dosažené úrovně algoritmického myšlení díky příkazům přehledně kategorizovaných do skupin pro akce, kontrolu běhu se základními programovými strukturami podmínkou a cyklem.
Abstract in different language: The presented contribution introduces the possibilities of obtaining and using the robotic educational tool Ozobot, through which it popularizes electronic textbooks focused on teaching programming with a block-oriented visual approach at the second stage of primary school, which are part of the project aimed at Supporting the Development of Informatics Thinking. 02.3.68 / 0.0 / 0.0 / 16_036 / 0005322). The contribution presents the possibilities of controlling the robot with the use of its built-in LED light sensors enabling control of the robot using various color commands created by drawing aids on paper. Besides, the OzoBlockly programming tool for creating block-based visual program diagrams used to control the robot is presented by practical demonstrations on various system platforms. In the block programming environment, the robot can be programmed according to the achieved level of algorithmic thinking thanks to commands clearly categorized into groups for actions, run control with basic program structures, condition and cycle.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2020
Olympiáda techniky Plzeň 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ot2020-abstracts-25.pdfPlný text707,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.