Název: Analýza faktorů úspěšnosti vybraného podniku
Další názvy: The analysis of success on a particular firm
Autoři: Turková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
Oponent: Číž Josef, Dipl. Ing.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40350
Klíčová slova: úspěšný podnik;mikroprostředí;makroprostředí;swot analýza;finanční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: successful firm;microenvironment;macroenvironment;swot analysis;financial analysis
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá zhodnocením úspěšnosti vybraného podniku, konkrétně podniku dm drogerie markt, s.r.o. První část bakalářské práce je teoretická část, která se zaměřuje především na charakteristiku úspěšného podniku, charakteristiku mikroprostředí a jeho metod hodnocení, charakteristiku makroprostředí a jeho analýzy hodnotící také úspěšnost podniku. Závěrem teoretická část definuje SWOT analýzu a z finanční analýzy ukazatele zadluženosti, rentability a likvidity. Následuje charakteristika společnosti, na kterou navazuje druhá část, praktická, která jednotlivé metody a analýzy mikroprostředí i makroprostředí skutečně vytvoří a zhodnotí. Další částí je SWOT analýza a finanční analýza. Pro podložení některých výsledků praktické části byl vytvořen dotazník, který výsledkům dodává hmatatelnost. Poslední fází bakalářské práce je zhodnocení společnosti a odpověď na otázku, zdali je společnost úspěšná.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the evaluation of the success in the company dm drogerie markt, s.r.o. The first part of the bachelor thesis is theoretical. The theoretical part is focused primarily on the characteristics of a successful company, characteristics of a microenvironment and its evaluation methods, characteristics of a macroenvironment and its analyses (also) evaluating the prosperity of the company. In conclusion, the theoretical part defines the SWOT analysis and from the financial analysis the index of indebtedness, profitability and liquidity. The following is the description of the company and it is followed by the second practical part, which really creates and evaluates the individual methods and analyses of microenvironment and macroenvironment. The next part is/incorporates SWOT analysis and financial analysis. To support some of the results of the practical part, a questionnaire has been created, which adds a tangibility to the results. The last phase of the bachelor thesis incorporates the evaluation of the company and the answer to the question if the company is successful.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Turkova_K17B0147P.pdfPlný text práce4,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Turkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce235,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Turkova_OP.pdfPosudek oponenta práce156,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Turkova.pdfPrůběh obhajoby práce102,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40350

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.