Title: Vliv účetního výkaznictví dle IAS/IFRS na výsledky finanční analýzy
Other Titles: Influence of financial reporting according to IAS/IFRS on results of financial analysis
Authors: Kožíšková, Lucie
Advisor: Hinke Jana, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40352
Keywords: účetní závěrka;ias/ifrs;finanční analýza;současná hodnota;dlouhodobé pohledávky;dlouhodobé závazky;oceňování
Keywords in different language: financial reporting;ias/ifrs;financial analysis;present value;long-term receivables;long-term liabilities;measurement
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou vlivu účetního výkaznictví dle IAS/IFRS na výsledky finanční analýzy. Práce charakterizuje účetní systémy dle právních předpisů ČR a dle IAS/IFRS, pojednává o významu účetních dat při výpočtu ukazatelů finanční analýzy, popisuje způsoby oceňování dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek ve finančním účetnictví dle právních předpisů ČR a IAS/IFRS. V práci je také kvantifikován vliv odlišností na finanční situaci, výkonnost a vybrané ukazatele finanční analýzy. Dále je proveden výzkum v oblasti využití současné hodnoty v účetních systémech vybraných evropských států.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of the impact of financial reporting according to IAS/IFRS on the results of financial analysis. The thesis characterizes accounting systems according to the Czech legislation and according to IAS/IFRS, deals with the importance of accounting data in the calculation of financial analysis indicators, describes the methods of valuation of long-term liabilities and long-term receivables in financial accounting according to Czech legislation and IAS / IFRS. The thesis also quantifies the influence of differences on financial situation, performance and selected indicators of financial analysis. Furthermore, research is conducted on the use of present value in the accounting systems of selected European countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_K16N0005K.pdfPlný text práce853,58 kBAdobe PDFView/Open
DP_Koziskova_OP.pdfPosudek vedoucího práce351,43 kBAdobe PDFView/Open
DP_Koziskova_VP.pdfPosudek oponenta práce229,76 kBAdobe PDFView/Open
Koziskova.pdfPrůběh obhajoby práce52,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.