Title: Komparace finančních ukazatelů u různých typů podniků
Other Titles: Comparison of financial indicators for different types of companies
Authors: Šlehoferová, Kristýna
Advisor: Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
Referee: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40363
Keywords: finanční analýza;finanční ukazatel;odvětví;zpracovatelský průmysl;malé a střední podniky;velké podniky
Keywords in different language: financial analysis;fincial indicator;sector;manufacturing industry;small and medium enterprises;large enterprises
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na komparaci finančních ukazatelů u malých, středních a velkých podniků v odvětví zpracovatelského průmyslu České republiky, sekci Výroba strojů a zařízení. Teoretická část se věnuje základním východiskům finanční analýzy, popisuje jednotlivé ukazatele a metody použité v praktické části. Dále tato část obsahuje soubor specifik zvoleného odvětví a podniků, které byly rozděleny podle velikosti do tří skupin. V závěru teoretické části jsou na základě získaných informací nadefinovány předpoklady pro vývoj finančních ukazatelů. V praktické části je za pomoci získaných dat zpracována finanční analýza, provedena komparace výsledků mezi skupinami podniků a závěrečné zhodnocení.
Abstract in different language: The submitted diploma thesis is focused on the comparison of financial indicators for small, medium and large companies in the manufacturing industry of the Czech Republic, section Manufacture of machinery and equipment. The theoretical part deals with the basic principles of financial analysis, describes the various indicators and methods used in the practical part. Furthermore, this section contains a set of specifics of the selected industry and companies, which were divided according to size into three groups. At the end of the theoretical part, the assumptions for the development of financial indicators are defined on the basis of the obtained information. In the practical part, with the help of the obtained data, a financial analysis is processed, a comparison of results between groups of companies and a final evaluation is performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Slehoferova K17N0068P.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
DP_Slehoferova_OP.pdfPosudek oponenta práce232,79 kBAdobe PDFView/Open
DP_Slehoferova_VP.pdfPosudek vedoucího práce246,19 kBAdobe PDFView/Open
Slehoferova.pdfPrůběh obhajoby práce164,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.