Title: Rizika sjednávání rozhodčích doložek a český právní řád
Other Titles: Risks of Negotiating Arbitration Clauses and the Czech Legislation
Authors: Mach, Tomáš
Citation: MACH, T. Rizika sjednávání rozhodčích doložek a český právní řád. Buletin slovenskej advokacie, 2020, roč. 26, č. 11, s. 33-40. ISSN 1335-1079.
Issue Date: 2020
Publisher: Slovenská advokátska komora
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42580
ISSN: 1335-1079
Keywords: sjednávání rozhodčích doložek v České republice;appointing authority v české judikatuře;odpovědnost rozhodce určeného za pomoci institutu appointing authority;rozhodčí doložky;appointing authority
Keywords in different language: negotiating arbitration clauses in the Czech republic;appointing authority in the Czech case law;liability of arbitrator appointed by appointing authority;arbitration clauses, appointing authority
Abstract: Článek se zabývá vývojem české judikatury v oblasti rozhodčího řízení se zvláštním zaměřením na řešení sporů ad hoc rozhodci určenými s pomocí institutu appointing authority; v tomto smyslu článek poukazuje na rizika vývoje české judikatury pro mezinárodní obchodní vztahy z pohledu zahraniční právní a obchodní praxe, především na riziko nevykonatelnosti rozhodčích nálezů na území České republiky, problematiku nákladů a odpovědnost za škodu.
Abstract in different language: The article deals with the development of Czech case law in the field of arbitration, especially with the resolution of disputes by ad hoc arbitrators appointed by the appointing authority; in this sense, the article refers to the risks of development of Czech case law posed to international business relations from the point of view of foreign legal and business practice, especially the risk of unenforceability of arbitral awards in the Czech Republic, the issue of costs and liability for loss and damage.
Rights: Plný text není přístupný.
© Slovenská advokátska komora
Appears in Collections:Články / Articles (KMP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mach_T_RizikaSjednvaniDolozekCZ-SAK.pdf280,19 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42580

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD