Title: Pohlavní dimorfismus obličeje ve vztahu k percepci pohlaví (příspěvek k diskuzi o možném pohlavním výběru obličejových znaků)
Other Titles: Sexual dimorphism in the face in relation to perceptions of gender (contribution to the debate about a possible sexual selection of facial features)
Authors: Avramová, Lucie
Advisor: Blažek, Vladimír
Referee: Králík, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4286
Keywords: pohlavní výběr;dimorfismus;rozpoznávání pohlaví;pohlavně dimorfní znaky;atraktivita;maskulinita;femininita
Keywords in different language: sexual selection;dimorphism;sex determination;sexually dimorphic character;attractiveness;masculinity;femininity
Abstract: Diplomová práce je v teoretické části zaměřena na popis významu pohlavního výběru u člověka se zaměřením na obličej. Dále je v ní popsáno, jak je pohlaví podle obličeje rozpoznáváno a co ovlivňuje odlišný přístup mužů a žen. Na tomto teoretickém základě je proveden výzkum vlivu míry maskulinity a femininity jednotlivých pohlavně dimorfních znaků obličeje u žen a mužů na rozpoznávání pohlaví obličeje.
Abstract in different language: This work is focused on the description of the importance of sexual selection in humans, focusing on the face, in the theoretical part. We described how sex is recognized by facial traits and what affects a different approach of men and women. On this theoretical basis, we accomplish study of influence of degree of masculinity and femininity of the individual facial sexually dimorphic characters in women and men on recognition of sex of the face.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avramova_Lucie_DP.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Lucie_Avramova.pdfPosudek vedoucího práce171,72 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Lucie_Avramova.pdfPosudek oponenta práce171,72 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Lucie_Avramova.pdfPrůběh obhajoby práce171,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4286

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.