Title: Obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnosti
Other Titles: Business plan of the company based on active marketing activity
Authors: Pata, Lukáš
Advisor: Januška, Martin
Referee: Bultas, Miloslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4408
Keywords: analýza tržního prostředí;finanční analýza;swot analýza;analýza procesů;obchodní plán;marketingový mix;analýza rizik
Keywords in different language: market enviroment analysis;financial analysis;swot analysis;process analysis;busines plan;marketing mix;risk analysis
Abstract: Tématem této práce je sestavení obchodního plánu pro zavedení internetového obchodu a sériové výroby kuchyňských linek ve společnosti ARBYD CZ s.r.o.. Úvod popisuje cíle práce a stanovenou strukturu. V první kapitole je provedena charakteristika vybrané společnosti. Ve druhé kapitole se popisuje vize společnosti, analýza tržního prostředí, finanční analýza a následně je zde také provedena SWOT analýza včetně jejího vyhodnocení a matic IFE, EFE a TOWS. Ve třetí kapitole je provedena analýza procesů a ve čtvrté sestavení obchodního plánu zavedení internetového obchodu a kuchyňských linek, včetně vyhodnocení těchto příležitostí a rizik. V závěru jsou potom vyhodnoceny výstupy této práce.
Abstract in different language: The theme of this work is creation of a business plan for an implementation of the online shop and serial production of kitchens in company ARBYD CZ s.r.o.. Preface describes goals of this work and choosen structure. In first chapter is characteristic of the choosen company. In second chapter is described vision of the company, analysis of market enviroment, financial analysis and subsequently there is made SWOT analysis including its evaluation and matrix IFE, EFE and TOWS. In third chapter is done analysis of processes and in fourth creation of business plan for an implementation of the online shop and serial production of kitchens, including evaluation of this opportunities and risks. In the conclusion are evaluated outputs of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Pata.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
BP_pata_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
BP_pata_OP.PDFPosudek oponenta práce521,41 kBAdobe PDFView/Open
BP_pata.PDFPrůběh obhajoby práce134,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.