Title: Pojetí hudební výchovy podle Jana Amose Komenského
Other Titles: The approach to musical education of John Amos Comenius
Authors: Cajthaml, Jan
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Vičar Jan, Prof. PhDr. MgA. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50353
Keywords: jan amos komenský;hudba;hudební výchova;informatorium školy mateřské;didaktika velká;pansofie;kancionál;jednota bratrská;didaktické zásady;pedagogika
Keywords in different language: john amos comenius;music;music education;comenius' school of infancy;great didactic;pansofie;hymnal;unity of brethren;didactic principles;pedagogy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá osobností Jana Amose Komenského a jeho pohledem na hudbu a hudební výchovu. Cílem je popsat osobu Jana Amose Komenského ve vztahu k hudbě, jak se tento vztah formoval, popsat jeho pedagogické názory a metody, vybrat pedagogická díla týkající se hudby a následně popsat význam metod a názorů Jana Amose Komenského v dnešní době a v současné pedagogice.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the personality of Jan Amos Comenius and his view of music and music education. The aim is to describe the person of Jan Amos Comenius in relation to music, and how this relationship was formed, to write down his pedagogical views and methods, to select pedagogical works related to music and then to describe he meaning of Jan Amos Comenius methods and views nowadays and in contemporary pedagogy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Cajthaml.pdfPlný text práce670,5 kBAdobe PDFView/Open
Cajthaml_BP_vedouci_Sla_2022.pdfPosudek vedoucího práce163,58 kBAdobe PDFView/Open
Cajthaml_BP_oponent_Vi_2022.pdfPosudek oponenta práce116,08 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce302,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.