Název: Současná podoba kojeneckého ústavu z perspektivy jeho zaměstnankyň
Další názvy: The current appearance of the nursing institute from the perspective of its female employees
Autoři: Gruberová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Oponent: Řezáč Karel, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/51975
Klíčová slova: ústavní péče;náhradní rodinná péče;dítě;rodina;dětský domov do 3 let věku;náhradní výchova;zaměstnankyně;emoce práce;psychická náročnost
Klíčová slova v dalším jazyce: institutional care;foster family care;child;family;children's home up to 3 years of age;foster care;employee;emotions of work;psychological demands
Abstrakt: Ve své případové studii jsem se zaměřila na pohled zaměstnankyň dětského domova do tří let věku. Výzkum byl zaměřen nejen na vlastní vymezení práce a pozice zaměstnankyň za současných reforem, ale i na emoční rovinu, která je nezbytnou součástí pro výkon zdravotní sestřičky v kojeneckém ústavu. Tato zařízení se plně snaží nahradit přirozené prostředí dítěte, kde se místo biologické matky starají o dítě tzv. tety/zdravotní sestřičky, které jim poskytují běžnou péči, která má být kojencům poskytována. Do takového zařízení jsou umisťovány děti, o které se rodiče nechtěli nebo ze závažných důvodů nemohou postarat. Cílem zařízení je poskytnout dětem tohoto zařízení maximální péči v oblasti vývoje daného dítěte. V praktické části u své bakalářské práce jsem si zvolila ke zpracování kvalitativní přístup, který jsem realizovala přímo v prostředí dětského centra Na Chmelnicích, kde jsem prováděla polostrukturované rozhovory s osmi zaměstnankyněmi zařízení, který se dělil na tři části. První část tvořilo vymezení Dětského centra, organizace práce a jeho pozice v současných reformách, druhou část tvořilo vlastní vymezení práce z perspektivy zaměstnankyň, která se týkala emoce a práce a třetí část byla zaměřená na vliv odchodu dětí z Dětského centra na zaměstnankyně. Jedná se o jediné zařízení v Plzeňském kraji, které poskytuje péči dětem od novorozeneckého věku a dětem s těžkým zdravotním postižením, a to včetně péče paliativní.
Abstrakt v dalším jazyce: In my case study, I focused on the perspective of female employees of a children's home under the age of three. The research focused not only on the actual definition of the work and the position of the female employees under the current reforms, but also on the emotional level, which is an essential component for the performance of a nurse in an infant home. These institutions are fully trying to replace the natural environment of the child, where the so-called aunts/nurses take care of the child instead of the biological mother and provide the normal care that is supposed to be provided to infants. Children are placed in such facilities if their parents are unwilling or for serious reasons unable to care for them. The aim of the facility is to provide the children in that facility with the maximum care in the area of the child's development. In the practical part of my bachelor's thesis, I chose to use a qualitative approach for the elaboration, which I implemented directly in the environment of the Na Chmelnice Children's Centre, where I conducted semi-structured interviews with eight female employees of the facility, which was divided into three parts. The first part consisted of a definition of the Children's Centre, the organisation of the work and its position in the current reforms, the second part consisted of a self-definition of the work from the perspective of the female employees regarding emotions and work, and the third part focused on the impact of children leaving the Children's Centre on the female employees.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Gruberova.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Gruberova.pdfPosudek oponenta práce293,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek_Gruberova_VED_BP.pdfPosudek vedoucího práce112,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
GRUBEROVA.PDFPrůběh obhajoby práce41,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/51975

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.