Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.-
dc.contributor.authorHajžmanová, Lucie-
dc.contributor.refereeBočánek Martin, Ing.-
dc.date.accepted2023-6-2-
dc.date.accessioned2023-06-09T11:30:53Z-
dc.date.available2022-10-24-
dc.date.available2023-06-09T11:30:53Z-
dc.date.issued2023-
dc.date.submitted2023-4-24-
dc.identifier92968-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/52132-
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na vybrané metody a nástroje controllingu, které jsou aplikovány na podnik INTERSOFT - Automation s.r.o. Práce je složena z teoretických a praktických kapitol. V teoretické části práce je stručné shrnutí dané problematiky. V první kapitole jsou popsány cíle práce a její metodiky. Další kapitola je věnována charakteristice pojmu controlling. Ve třetí kapitole jsou představeny jednotlivé úrovně controllingu a používané metody a nástroje. Následující kapitola se týká finančního controllingu. Praktická část práce začíná stručným představením podniku. V další kapitole jsou vybrané metody a nástroje aplikovány na sledovaný podnik. Poslední kapitola práce zahrnuje vyhodnocení zjištěných dat a návrhy doporučení pro zlepšení controllingových procesů v podniku.cs
dc.format101 s.-
dc.language.isocs-
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni-
dc.rightsPlný text práce není přístupný. Text bude přístupný od 2.6. 2026.cs
dc.subjectcontrollingcs
dc.subjectmetody controllingucs
dc.subjectnástroje controllingucs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.titleMetody a nástroje controllingu a jejich využití v podnikové praxics
dc.title.alternativeMethods and Tools of Controlling and their Use in Business Practiceen
dc.typediplomová práce-
dc.thesis.degree-nameIng.-
dc.thesis.degree-levelNavazující-
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická-
dc.thesis.degree-programEkonomika a management-
dc.description.resultObhájeno-
dc.rights.accessembargoAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is focused on selected methods and controlling tools that are applied to the company INTERSOFT - Automation s.r.o. The thesis consists of theoretical and practical chapters. The theoretical part of the work contains a brief summary of the issue. In the first chapter, the objectives of the work and its methodology are described. The next chapter is devoted to the characteristics of the concept of controlling. In the third chapter, the individual levels of controlling and the methods and tools used are presented. The following chapter is about financial controlling. The practical part of the work begins with a brief company introduction. In the next chapter, the selected methods and tools are applied to the monitored company. The last chapter of the thesis includes the evaluation of the data and recommendations for improving the controlling processes in the company.en
dc.subject.translatedcontrollingen
dc.subject.translatedmethods of controllingen
dc.subject.translatedinstruments of controllingen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metody a nastroje controllingu a jejich vyuziti v podnikove praxi - Hajzmanova.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_Hajzmanova_OP.pdfPosudek oponenta práce181,59 kBAdobe PDFView/Open
DP_Hajzmanova_VP.pdfPosudek vedoucího práce233,98 kBAdobe PDFView/Open
Hajzmanova_nez.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP265,03 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52132

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.