Title: Green deal a energetická krize ve stínu války na Ukrajině (pohledem expertů a ekologických aktivistů)
Other Titles: Green deal and the energy crisis in the shadow of the war in Ukraine (view of experts and environmental activists)
Authors: Anton, Lukáš
Advisor: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Referee: Hamplová Dana, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52485
Keywords: green deal;expert;aktivismus;klimatická změna;ekologie;evropská unie
Keywords in different language: green deal;expert;activism;climate change;ecology;european union
Abstract: Green Deal neboli v českém překladu Zelená Dohoda pro Evropu je velmi aktuální a diskutované téma, které není vždy dostatečně a srozumitelně komunikováno s veřejností. Cílem této práce je zjistit rozdíly mezi dvěma skupinami aktivně se zabývajících Green Dealem. Především rozdíly ve vnímání a možnostech aktivně ovlivňovat procesy s ním spojené. Byla provedena komparativní analýza mezi skupinou expertů a skupinou aktivistů, která byla následně kvalitativně vyhodnocena. Výsledkem polostrukturovaných rozhovorů je, že skupina expertů je více informovaná s problematikou Green Dealu. Nicméně obě skupiny se vzájemně doplňují ve svých snahách podpořit tuto iniciativu. Za hlavní přínos této práce považuji zjištění, že spolupráce těchto skupin, s různým pohledem na věc, může vést k efektivnějšímu řešení problému (a to i v jiných oblastech).
Abstract in different language: The Green Deal, or the Green Deal for Europe in the Czech translation, is a very current and discussed topic, which is not always adequately and clearly communicated to the public. The aim of this work is to find out the differences between two groups actively involved in the Green Deal. Above all, differences in perception and possibilities to actively influence the processes associated with it. A comparative analysis was carried out between a group of experts and a group of activists, which was then qualitatively evaluated. The result of the semi-structured interviews is that the group of experts is more informed about the issue of the Green Deal. However, both groups complement each other in their efforts to support this initiative. I consider the main contribution of this work to be the finding that the cooperation of these groups, with different views on the matter, can lead to a more effective solution to the problem (even in other areas).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho diplomove prace od Hynka Jerabka - Lukas Anton Green Deal .pdfPosudek vedoucího práce214,49 kBAdobe PDFView/Open
AntonDP-posudek-oponenta.pdfPosudek oponenta práce167,15 kBAdobe PDFView/Open
ANTON.PDFPrůběh obhajoby práce56,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.