Title: Pozdně středověká keramika v jihozápadních Čechách
Authors: Hrubá, Hana
Referee: Krajíc Rudolf, Prof. PhDr. CSc.
Čapek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53354
Keywords: kuchyňská a stolní keramika;vrcholný středověk;pozdní středověk;keramická krajina;krajina úkolů;keramická třída;keramická skupina;regionální keramická třída;technologie výroby keramiky
Keywords in different language: pottery;ceramic;late middle ages;the middle ages;ceramiscene landscape;ceramiscene;taskscape;pottery class;regional pottery class;ceramic technology
Abstract: Studie je zaměřena na kuchyňskou a stolní keramiku v období vrcholného a pozdního středověku na území jihozápadních Čech. Časově bylo období rozděleno na dva časové stupně: 1. stupeň pro období 2. poloviny 13. století - 1. polovinu 14. století a 2. stupeň pro období 2. poloviny 14. století - 1. polovinu 15. století. Zapracovány byly keramické soubory z více jak čtyřiceti lokalit a více než 90 keramických nálezových souborů (nejvíce zastoupeny soubory z městského sociálního prostředí), které jsou uvedeny v přehledném katalogu s kresebnou a fotografickou dokumentací vybraných částí keramických souborů. Vypracován byl nový teoretický rámec. Na základě zahraničních studií byla více rozpracována teorie "ceramiscene landscape", která je v základu postavená na Ingoldově (1993) konceptu "taskscape". V případě této studie neoperujeme pouze s jednou lokalitou a hlavním cílem není zjištění míry urbanizace přiléhajícího prostoru. Z tohoto důvodu byly vytvořeny dvě úrovně keramické krajiny: podrobná výrobní keramická krajina a shrnující spotřební keramická krajina. Prostředkem k rekonstrukci je nám zde regionální keramická třída (dále RKT) určená na základě definovaných keramických tříd na jednotlivých lokalitách. Ty jsou shromážděny do tabulkového přehledu i s popisy jednotlivých atributů v některých případech i s fotografiemi typických zástupců. Jednotlivé třídy byly mezi sebou porovnány a na základě své popisové podobnosti sloučeny do tříd regionálních. V rámci přiřazování jsou sledovány odlišné vlastnosti - lokální odchylky od základní keramické třídy. V rámci každé této skupiny je sledována provázanost s tvary nádob, typy okrajů a výzdobou. Diskutováno je územní rozšíření, časový úsek existence RKT či technologická tradice.
Abstract in different language: The thesis deals with kitchen and table pottery of the High- and Late Middle Ages in southwestern Bohemia. In terms of chronology whole time range is divided into two periods: first period covers time range from the second half of 13th century to the first half of 14th century; second period lasts from the second half of 14th century to the first half of 15th century. There were processed pottery sets from more than forty sites and more than ninety pottery complexes (mostly from the urban social environment). All the pottery sets are presented in synoptic catalogue that contains photographic and drawing documentation of the distinctive parts of pottery complexes. I created new theoretical framework. Based on foreign studies I developed theory of so called "ceramic scene landscape theory" that had come out of Ingolds (1993) concept of "taskscape". Nonetheless, in this study I do not operate with single site and I do not aim at defining the degree of environs urbanization. Because of that I defined two stages of ceramic scene landscape: detailed "pottery production landscape" and inclusive "pottery consumption landscape". As reconstruction instrument I use regional pottery class (RPC) defined on the basis of determined pottery classes from particular sites. Pottery classes are compiled in tabular overview including particular attributes. In some cases, I add photographs of typical representatives. Pottery classes were mutually compared and merged into RPCs based on their descriptive similarities. Moreover, merging into the RPCs included tracing of differences - local deviation from base pottery class. Within each RPC I observe interconnection between vessel shapes, rim types and decoration. I discuss spatial expansion of RPCs as well as their chronological duration or technological tradition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hruba_Stredoveka_keramika.pdfPlný text práce96,72 MBAdobe PDFView/Open
Hruba_2023_disertace_posudek_Capek.pdfPosudek vedoucího práce3,4 MBAdobe PDFView/Open
Hruba_2023_disertace_posudek_Krajic.pdfPosudek oponenta práce3,6 MBAdobe PDFView/Open
Hruba_2023_obhajoba_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce53,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.