Title: Analýza vybraných podnikových činností stavební společnosti APB Zbůch
Other Titles: Analysis of selected business activities of the construction company APB Zbůch
Authors: Bárta, Pavel
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Prantl David, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54175
Keywords: nástroje komunikačního mixu;podnikové činnosti;materiálové a fyzické toky;swot analýza
Keywords in different language: communication mix tools;corporate activities;material and physical flows;swot analysis
Abstract: Tématem bakalářské práce je vytvořit analýzu vybraných podnikových činností konkrétní stavební společnosti APB Zbůch. V teoretické části jsou vysvětlena teoretická východiska dané problematiky, která se týkají logistiky a marketingových činností. V praktické části je představen podnik B & BC Zbůch a jeho hlavní činnost. Následně je provedena charakteristika a analýza vybraných podnikových činností a marketingových nástrojů ve firmě. Praktická část je zakončena SWOT analýzou vycházející z předchozích situačních analýz. Metodika práce je provedena na základě polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci firmy a literární rešerše. V neposlední řadě vycházejí informace také z příslušné vnitropodnikové dokumentace. Podle zjištěných informací jsou formulovány návrhy a doporučení pro konkrétní firmu B & BC Zbůch.
Abstract in different language: The topic of the bachelor thesis is to create an analysis of selected corporate activities of a specific construction company APB Zbůch. The theoretical part explains the theoretical background of the given issue, which concerns logistics and marketing activities. In the practical part the company B & BC Zbůch and its main activities are presented. Subsequently, a characterization and analysis of selected corporate activities and marketing tools in the company is carried out. The practical part is concluded with a SWOT analysis based on the previous situational analyses. The methodology of the thesis is based on semi-structured interviews with company employees and literature search. Last but not least, the information is also based on relevant internal company documentation. According to the information found, suggestions and recommendations for the specific company B & BC Zbůch are formulated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barta_BP_Analyza vybranych podnikovych cinnosti stavebni spolecnosti APB Zbuch.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Barta_Pavel_v.pdfPosudek vedoucího práce130,7 kBAdobe PDFView/Open
barta_pavel_o.pdfPosudek oponenta práce190,04 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.