Title: Návrh a ověření výukového materiálu pro výuku geografie místního regionu Sokolovsko
Other Titles: Design and verification of a teaching material for the geography of the local region Sokolovsko
Authors: Poncová, Tereza
Advisor: Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54220
Keywords: geografie;místní region;sokolovsko;povrchová těžba;hnědé uhlí;model hloubkové struktury výuky;metodika 3a
Keywords in different language: geography;local region;sokolovsko;surface mining;brown coal;model of the in-depth structure of teaching;methodology 3a
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá navržením a ověřením výukového materiálu určeného pro výuku geografie místního regionu na 2. stupni základních škol. Výukový materiál se zabývá tématem povrchové těžby hnědého uhlí na Sokolovsku. Struktura výukového materiálu byla stanovena na základě tvorby modelu hloubkové struktury výuky a výsledků I. polostrukturovaného rozhovoru s vyučující. Navržený výukový materiál byl ověřen zvolenou vyučující ve výuce zeměpisu 9. ročníku. Kvalita výukového materiálu byla posouzena na základě hodnocení ověřované výuky metodikou 3A a na základě výsledků II. polostrukturovaného rozhovoru s vyučující. Na základě výzkumu je alterovaný výukový materiál možné použít ve výuce místního regionu.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the design and verification of teaching material intended for the geography of the local region for pupils of the 2nd grade of primary schools. The teaching material deals with the topic of brown coal surface mining in the region Sokolovsko. The structure of the teaching material was determined based on the creation of a model of the in-depth structure of teaching and the results of the first semi-structured interview with the teacher. The designed teaching material was verified by the chosen teacher in the class of geography in the 9th grade. The quality of the teaching material was assessed based on the evaluation of the verified class by methodology 3A and on results of 2nd semi-structured interview with the teacher. Based on the research, the altered teaching material can be used in the class of the local region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Tereza_Poncova.pdfPlný text práce15,81 MBAdobe PDFView/Open
Poncova_O.pdfPrůběh obhajoby práce157,88 kBAdobe PDFView/Open
Poncova_oponent.pdfPosudek oponenta práce120,88 kBAdobe PDFView/Open
Poncova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce2 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.