Title: Distanční výuka z pohledu adolescentů v době pandemie Covid-19
Other Titles: Distance learning from the perspective of adolescents during the Covid-19 pandemic
Authors: Solařová, Kristýna
Advisor: Boháčová Aneta, Mgr. Ph.D.
Referee: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54853
Keywords: adolescence;distanční výuka;vývojové změny adolescence;socializace;covid-19
Keywords in different language: adolescence;distance learning;developmental changes of adolescence;socialization;covid-19
Abstract: Bakalářská práce se zabývá pohledem adolescentů na distanční výuku během pandemie Covid-19. Teoretická část je rozčleněna na tři kapitoly: charakteristika období adolescence, její důležité vývojové etapy doplněné rozborem psychosociálních záležitostí a dopady pandemie Covid-19 na jejich vzdělání. Soubor těchto pojmů stanovil hned několik výzkumných otázek, které se staly stěžejní problematikou praktické části. Analýzou získaných odpovědí jsme zkoumali, jaký vliv přinesla pandemie do života dospívajících ve vztahu k jejich vzdělání, z čehož jsme poté reflektovali shledaná pozitiva a negativa. Pozornost jsme po analýze zaměřili i na prospěch žáků, který se během distanční výuky u pár respondentů zhoršil o stupeň známky.
Abstract in different language: The thesis deals with adolescents' perspectives on distance education during the Covid-19 pandemic. The theoretical part is divided into three chapters: the characteristics of the adolescence period, its important developmental stages complemented by an analysis of psychosocial issues and the impact of the Covid-19 pandemic on their education. The set of these concepts established several research questions that became the core issues of the practical part. By analysing the responses received, we explored what impact the pandemic has brought to the lives of adolescents in relation to their education, from which we then reflected on the positives and negatives found. After the analysis, we also focused our attention on the students' grades, which had deteriorated by a grade level for a few respondents during the distance learning period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Solarova Kristyna.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
solarova_bohacova.pdfPosudek vedoucího práce238,2 kBAdobe PDFView/Open
solarova_kubikova.pdfPosudek oponenta práce154,51 kBAdobe PDFView/Open
solarova_O.pdfPrůběh obhajoby práce185,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.