Title: Metodika řízení nového produkčního systému dodavatelských společností do automobilového průmyslu
Authors: Knapp, Filip
Referee: Broum Tomáš, Ing. Ph.D.
Rudy Vladimir, Doc. Ing. PhD.
Dulina Ĺuboslav, Prof. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54978
Keywords: automobilový průmysl;sérioví dodavatelé;proces vzniku výrobních systémů;oborová metodika projektového managementu.
Keywords in different language: automotive industry;serial suppliers;the process of creation of production systems;project management methodology.
Abstract: Disertační práce se zabývá tématem standardizace postupů vývoje produkčních systémů dodavatelských společností do automobilového průmyslu. Práce vychází z původního rámcového tématu nazvaného "Design výrobních systémů a jeho hodnocení". Koncipována je tak, že nejprve obsahuje rešerši současného stavu poznání ve zkoumané oblasti. Na základě rešeršní části je následně definována užší oblast výzkumu a jsou stanoveny cíle a hypotézy práce. V navazující části je definován postup výzkumu, který vede k návrhu metodiky pro zefektivnění postupů vývoje produkčních systémů dodavatelských společností automobilového průmyslu. Práce je zakončena ověřením navržené metodiky v praxi a definováním přínosů jak v teoretické rovině, tak i v oblasti praktického uplatnění metodiky v průmyslových podnicích.
Abstract in different language: The dissertation deals with the topic of standardization of production systems development procedures of supplier companies to the automotive industry. The work is based on the original framework topic entitled "Design of production systems and its evaluation". It is designed in such a way that it first contains a survey of the current state of knowledge in the researched area. On the basis of the research part, a narrower area of research is subsequently defined and the goals and hypotheses of the work are determined. In the subsequent part, the research procedure is defined, which leads to the proposal of a methodology for streamlining the development procedures of production systems of supplier companies of the automotive industry. The work is concluded by verifying the proposed methodology in practice and defining the benefits both on a theoretical level and in the area of practical application of the methodology in industrial enterprises.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Filip Knapp.pdfPlný text práce15,05 MBAdobe PDFView/Open
Vyjadreni skolitele_Knapp.pdfPosudek vedoucího práce322,57 kBAdobe PDFView/Open
Posudok PhD - Knapp 2023 - final.pdfPosudek oponenta práce213,31 kBAdobe PDFView/Open
PROTOKOL_Knapp.pdfPrůběh obhajoby práce618,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54978

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.