Title: Ochrana osobních práv zaměstnance
Other Titles: Protection of employee privacy rights
Authors: Janujová, Gabriela
Advisor: Kolaříková, Dana
Referee: Hromada, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7500
Keywords: ochrana osobních práv;zaměstnanec;zákoník práce;pracovní právo;diskriminace;zaměstnavatel;kamerové systémy;osobní údaje;pracoviště
Keywords in different language: protection of the personal rights;employee;labour code;labour law;discrimination;employer;camera systems;personal data;workplace
Abstract: V této diplomové práci jsem se pokusila o zmapování problematiky ochrany osobních práv zaměstnance. Zde je nutno zdůraznit, že ochrana osobních práv zaměstnance není v našem právním řádu upravena pouze jedním předpisem, proto je shrnutí všech problémů, které s tímto tématem souvisejí, v rámci této diplomové práce nemožné. Ochranou osobních práv zaměstnanců se zabývá hlava VIII, konkrétně § 316, pod názvem ?Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance.? V této práci byl důraz kladen především na možné porušování osobních práv zaměstnance a možnost jejich ochrany. Práce se zaměřuje na jednotlivé otázky spojené s používáním kamerového sledování, využívání výpočetní techniky, elektronické pošty a jejího monitoringu, internetu, vedení osobního spisu, které jsou dnes zcela běžně používány ke kontrole zaměstnanců a zasahování do jejich soukromí.
Abstract in different language: In my thesis, I attempt to map the issue of protection of the personal rights of employees. It needs to be pointed out that the protection of the personal rights of employees is not regulated by a single law in our legal system which makes it impossible to summarise all the problems related to the issue within the scope of this thesis. The protection of the personal rights of employees is addressed in Head VIII, Section 316 titled ?Protection of an employer?s property interests and protection of an employee?s personal rights?. In my thesis, I focus on possible violations of the personal rights of employees and on the possibilities of their protection. I deal with the issues of using video-monitoring, computers, email monitoring, the Internet, or keeping personal files, all of which are commonly used to control employees and to invade their privacy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Gabriela Janujova 2013.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
Janujova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Janujova-2.pdfPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Janujova Gabriela.pdfPrůběh obhajoby práce406,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7500

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.