Title: Návrhy pro zefektivnění personálních procesů v podniku
Other Titles: Proposals to improve human resources processes in an enterprise
Authors: Ptáčková, Karolína
Advisor: Dvořáková, Věra
Referee: Jermář, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8439
Keywords: personální procesy;analýza;zefektivnění;systém odměňování;personální informační systém
Keywords in different language: human resources processes;analysis;efficiency improvement;reward system;personnel information system
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou personálních procesů v podniku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace - (SÚSPK, p. o.), určením slabých míst a návrhem takových opatření, díky kterým se průběh personálních procesů zefektivní. Systém zmíněných procesů byl analyzován díky zúčastněnému pozorování a pomocí strukturovaného a nestrukturovaného rozhovoru. Prostor pro zlepšení byl nalezen v procesu odměňování pracovníků a v procesu zjišťování, uchování, zpracování a analýzy dat týkajících se personalistiky, tedy v oblasti personálního informačního systému. V souladu s potřebami organizace tedy byla navržena taková opaření, která pomohou fungování zmíněných personálních procesů zefektivnit. Mimo to byly vyčísleny přibližné náklady na realizaci těchto opatření.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the analysis of human resources processes in enterprise called Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace - (SÚSPK, p.o.), identification of weaknesses and proposal of such measures, which make human resources processes more efficient. The system of these processes was analyzed by means of structured and unstructured interview. An opportunity was found for improvement in the process of reward system and in the process of data detection, preservation, protection and data analysis related to human resources, in the field of personnel information system. In accordance with the needs of the organization, such measures were proposed, which will help to improve the working efficiency of the mentioned human resources processes. In addition, quantified approximate costs of implementation of these measures were calculated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Ptackova Karolina.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
BP_ptackova_VP.PDFPosudek vedoucího práce627,65 kBAdobe PDFView/Open
BP_ptackova_OP.PDFPosudek oponenta práce534,56 kBAdobe PDFView/Open
ptackova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce238,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.