Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKastnerová, Martina
dc.contributor.authorZajícová, Nikola
dc.contributor.refereeBlahutková, Daniela
dc.date.accepted2013-06-04
dc.date.accessioned2014-02-06T12:45:16Z
dc.date.available2012-04-25cs
dc.date.available2014-02-06T12:45:16Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier51876
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8792
dc.description.abstractHlavním cílem práce je představit Shakespearovy postavy panovníků v kontextu s aspekty touhy po moci, neúcty k morálce a zákonu či schopnostmi manipulace a rétoriky. Je tedy analyzováno, jak Shakespeare zpracovává význam moci a roli panovníka ve vybraných dramatech, na základě relevantních primárních a sekundárních zdrojích, a to jak z odvětví historického, tak uměleckého a estetického pohledu autorů sekundárních zdrojů. Práce je strukturována do tří kapitol, které se zabývají aspekty, které jsou charakteristické pro konkrétní postavy panovníků.cs
dc.format39 s. (70 264 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmoccs
dc.subjectrole panovníkacs
dc.subjectmanipulacecs
dc.subjectpolitická rétorikacs
dc.subjectmorálkacs
dc.subjectzákoncs
dc.subjectWilliam Shakespearecs
dc.subjectRichard III.cs
dc.subjectHamletcs
dc.subjectMacbethcs
dc.subjectLady Macbethcs
dc.subjectalžbětinské dramacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectinterpretacecs
dc.subjectvztah k zákonucs
dc.subjectdémonologiecs
dc.subjectvraždacs
dc.titleProblém moci a role panovníka - jeho znázornění a interpretace v alžbětinském dramatucs
dc.title.alternativeThe problem of power and role of sovereign - its representation and interpretation of the Shakespeare´s dramaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main aim of workis to present Shakespeare's characters of rulers in the context of the aspects of the desire for power, disrespect for the law or morality and ability to manipulate and rhetoric. It is therefore analyzed how Shakespeare handles the meaning of power and the role of the ruler in selected dramas based on the relevant primary and secondary sources, both from the historical and artistic and aesthetic view of the authors of secondary sources.The work is structured into three chapters which deal with aspects which are characteristic for a particular figures of rulers.en
dc.subject.translatedpoweren
dc.subject.translatedrole of sovereignen
dc.subject.translatedmanipulationen
dc.subject.translatedpolitical rhetoricen
dc.subject.translatedmoralityen
dc.subject.translatedlawen
dc.subject.translatedWilliam Shakespeareen
dc.subject.translatedRichard III.en
dc.subject.translatedHamleten
dc.subject.translatedMacbethen
dc.subject.translatedLady Macbethen
dc.subject.translatedelizabethan dramaen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedinterpretationen
dc.subject.translatedrelationship to lawen
dc.subject.translateddemonologyen
dc.subject.translatedmurderen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP finalni verze s resume.pdfPlný text práce509,25 kBAdobe PDFView/Open
Zajicova posudek BP vedouci.rtfPosudek vedoucího práce1,49 MBRTFView/Open
BP sl. Zajicova.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFView/Open
Zajicova_Nikola.pdfPrůběh obhajoby práce305,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8792

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.