Title: Vysvoboď mě, abych nebyl vinen... Etika v současné izraelské armádě
Other Titles: Deliver me from the guilt... The Ethics in the Contemporary Israeli Army
Authors: Burgetová, Markéta
Advisor: Tarant, Zbyněk
Referee: Tydlitátová, Věra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12255
Keywords: izraelské obranné síly;vojenská etika;etický kodex;terorismus;guerilla;strukturálně asymetrický konflikt;bellum justum;izraelsko-palestinský konflikt;izraelská strategická kultura;infiltrátor;libanonská válka;Sabra a Šatíla;první intifáda;Ruach Cahal;intifáda al-Aksá;lidsko-právní hnutí;IDF Spirit;izraelský Nejvyšší soud;precizní válčení;diskurs o lidských právech;savage restraint;humánní okupace;vojenské checkpointy;lidská práva
Keywords in different language: israeli defense forces;military ethics;code of ethics;terrorism;guerilla war;asymmetric walfare;structural asymmetric conflict;bellum justum;israeli-palestinian conflict;israeli strategic culture;infiltrator;lebanon war;Sabra and Shatila;first intifadah;Ruach Tzahal;Al-Aqsa Intifadah;human rights movements;IDF Spirit;supreme court in Israel;precision warfare;discourse on human rights;savage restraint;humane occupation;military checkpoints;human rights
Abstract: Ve své práci se zabývám etikou Izraelských obranných sil během jejich boje proti terorismu a guerillové válce. Pokusila jsem se zjistit, zda při tomto boji izraelská armáda dodržuje pravidla ozbrojeného střetu, normy mezinárodního humanitárního práva a svůj etický kodex. Jedná se o asymetrický boj, proto věnuji část práce jeho popisu a úskalí, která jsou s ním spojena. Dále se zabývám vojenskými checkpointy, které jsou symbolem izraelské okupace a místem každodenních třenic mezi izraelskými vojáky a Palestinci. Přispívám svými vlastními poznatky, které jsem získala v terénu.
Abstract in different language: In my thesis I am dealing with the ethics of the Israeli Defense Forces during its fight against terrorism and guerilla war. I attempt to find out if the Israeli army keeps rules of engagement, international humanitarian law and its Code of Ethics during this struggle. It is an asymetrical conflict and so I devote a great part of the work to the description of this kind of conflict and difficulties related to it. I also devote chapter to military checkpoints, symbols of Israeli occupation and points of daily friction between Israeli soldiers and Palestinians. I also use my own findings gained during fieldwork in Israel and Palestinian Authority.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE 2014.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Burgetova V.pdfPosudek vedoucího práce411,64 kBAdobe PDFView/Open
Burgetova O.pdfPosudek oponenta práce278,97 kBAdobe PDFView/Open
Burgetova.pdfPrůběh obhajoby práce157,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12255

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.