Title: Branding vybrané neziskové organizace
Other Titles: Branding of a chosen non-profit organization
Authors: Toupalová, Kateřina
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28973
Keywords: branding;nadační fond;nezisková organizace
Keywords in different language: branding;charity fund;non-profit organization
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na branding neziskové organizace Nadační fond Zelený poklad. Práce je uvedena představením činnosti nadačního fondu. Následující část tvoří situační analýza, která za pomoci relevantních nástrojů respektujících charakter organizace, zkoumá její vnější a vnitřní prostředí. Aplikována je např. PESTLE analýza, rozšířený marketingový mix, benchmarking či Gruberova a Mohrova matice charakterizující portfolio neziskové organizace. Zjištěné faktory jsou shrnuty do matice SWOT, jež definuje možné strategie. Následuje teoretická báze hodnotící problematiku brandingu v neziskovém sektoru. Za pomoci procesu integrovaného budování značky je podrobně analyzována úroveň brandingu neziskové organizace. Výstupy provedených analýz společně s dotazníkovým šetřením, aplikovaným v několika vzdělávacích institucích slouží jako podklad pro návrh brandingové kampaně Nadačního fondu Zelený poklad pro rok 2017.
Abstract in different language: The presented master thesis is focused on the branding of the nonprofit organization Nadační fond Zelený poklad. The thesis is featured by introducing of the organization. The following part is composed of situational analysis that, with the help of the relevant tools, respecting the character of the organization, examines its external and internal environment. It is applied, for example, the PESTLE analysis, extended marketing mix, benchmarking or the Gruber and Mohr matrix characterizing the portfolio of the nonprofit organization. Identified factors are summarized in the SWOT matrix that defines possible strategies. The following part is a theoretical base, which evaluates the issues of branding in the nonprofit sector. With the help of integrated brand building process, it is analyzed, in detail, the level of branding in the nonprofit organization. The outputs of the performed analyzes, together with a questionnaire survey, applied in several educational institutions, serves as a basis for the design of the branding campaign Nadační fond Zelený poklad for the year 2017.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Toupalova.pdfPlný text práce2,56 MBAdobe PDFView/Open
Toupalova_v.pdfPosudek vedoucího práce637 kBAdobe PDFView/Open
Toupalova_o.pdfPosudek oponenta práce683,6 kBAdobe PDFView/Open
Toupalova_p.pdfPrůběh obhajoby práce190,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28973

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.