Title: Funkcionalismus a jeho přínos moderní antropologii
Other Titles: Functionalism and its contribution to modern anthropology
Authors: Čechová, Petra
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Tošner, Michal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2909
Keywords: funkcionalismus;strukturální funkcionalismus;Bronislaw K. Malinowski;A. R. Radcliffe-Brown;sociální antropologie;funkce;instituce;potřeba;kultura;sociální struktura;společnost;sociologie
Keywords in different language: functionalism;structural functionalism;Bronislaw K. Malinowski;A. R. Radcliffe-Brown;social anthropology;function;institution;need;culture;social structure;society;sociology
Abstract: Práce se zabývá funkcionalismem v antropologii, zejména jeho vývojem a vlivem na soudobé antropologické myšlení. Prostřednictvím analýzy děl jeho hlavních představitelů se práce snaží zmapovat vznik, základní principy a premisy představitelů funkcionalismu v širším historickém a intelektuálním kontextu. Pozornost je věnována i funkcionalismu v sociologii a kritikám, které jsou s oběma těmito perspektivami spojené.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the functionalism in anthropology, especially with its development and influence on contemporary anthropological thinking. By analyzing work of his main representatives the thesis demonstrates emergence, basic principles and premises of representatives of functionalism in the broader historical and intellectual context. The attention is also paid on the functionalism in sociology and critiques which are connected with these both perspectives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Petra Cechova.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Petra_Cechova.pdfPosudek vedoucího práce126,28 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Petra_Cechova.pdfPosudek oponenta práce126,28 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Petra_Cechova.pdfPrůběh obhajoby práce126,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.