Title: Veřejné dobro: Experiment
Other Titles: Public-Good Game: An experiment
Authors: Vinická, Karolína
Advisor: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32622
Keywords: veřejné dobro;public-good game;teorie her;vězňovo dilema;nashova rovnováha;veřejný statek;černé pasažérství;experiment;experimentální ekonomie;velikost skupiny
Keywords in different language: public-good game;game theory;prisoner´s dilemma;nash equilibrium;public-good;black passenger;experiment;experimental economy;group size
Abstract: Tématem bakalářské práce je experiment Public-Good Game. V práci se nejprve věnuji definici pojmu Teorie her. Dále se pak budu věnovat jejím nejznámějším příkladům, jako je Vězňovo dilema, nebo Nashova rovnováha. Další kapitoly se věnují vymezení pojmů Veřejný statek a pojmu Černé pasažérství. Poslední část teoretického zakotvení bakalářské práce se pak věnuje definici experimentu, experimentální ekonomii, samotné hře Public Game a faktorům, které ovlivňují výši příspěvku na účet. Ve druhé části bakalářské práce popisuji vlastní verzi experimentu, kde přednesu cíl práce a hypotézy, kterým se budu věnovat. Konkrétně se zaměřuji na vliv velikosti skupiny na rozhodování jednotlivých hráčů v průběhu experimentu.
Abstract in different language: The topic of the Bachelor Dissertation is "Public-Good Game Experiment".Firstly, I focus on the definition of the term "Game Theory". Then I describe itsbest-known examples, as Prisoner's dilemma or Nash equilibrium. Following chapters describe the term"Public Good (Veřejný statek)" and,,Black Passenger". The last part of the Dissertation's theoretical embedding deals with the definition of experiment, experimental economy, Public Game itself and factors that influence the amount of a contribution made into an account.In the second part of the Dissertation I describe my own version of the experiment, where I introduce the aim of the Dissertation and hypotheses on which I am going to focus. Specifically, I focus on the impact of the size of a group of people on the decision-making of the individual players during the experiment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Public-Good Game.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
posudek_oponenta -bp_Karolina Vinicka_Jerabek.pdfPosudek oponenta práce136,26 kBAdobe PDFView/Open
Vinicka_posudekVedouciho_Kalvas.pdfPosudek vedoucího práce94,54 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba2018_Vinicka.PDFPrůběh obhajoby práce212,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32622

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.