Title: Analýza nákupního chování - vybraný typ učebnic
Other Titles: Analysis of shopping behavior - selected type of textbooks
Authors: Marytová, Anna
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33426
Keywords: faktory nákupního rozhodnutí;marketingová komunikace;nákupní chování;proces nákupního rozhodování;účastníci nákupního procesu
Keywords in different language: purchasing decision makers;marketing communication;purchasing behavior;buying decision process;buying process participants
Abstract: Tématem této diplomové práce je analýza nákupního chování pro vybraný typ učebnic. Předložená práce byla zpracována na příkladu konkrétního produktu ve spolupráci s konkrétním nakladatelstvím. Tato diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Nejprve jsou definovány teoretické poznatky z dané oblasti, na které následně navazuje praktická část. V rámci výzkumu bylo nejprve provedeno osm nestrukturovaných rozhovorů s řediteli škol v Plzeňském a Karlovarském kraji. Dále následovaly osobní rozhovory s pracovníky z daného nakladatelství. Na základě těchto zjištění bylo provedeno dotazníkové šetření pomocí metody CAWI, ze kterého vzešli klíčoví účastníci rozhodovacího procesu o nákupu učebnic: učitelé a předmětová komise, zatímco rozhodovatelé o alokaci finančních prostředků jsou ředitelé. Dále bylo zjištěno, že nejvíce učitele při výběru učebnice ovlivňuje její obsah, který by měl být vhodný a přiměřený věku žáků. Podle výstupů dotazníkového šetření byly zhodnoceny realizované marketingové kampaně nakladatelství a navržena doporučení ke zlepšení marketingové komunikace daného produktu.
Abstract in different language: The theme of this diploma thesis is the analysis of the shopping behavior of the selected type of textbooks. The presented work was elaborated on a specific example of a specific product in cooperation with a particular publishing house. This diploma thesis is divided into the theoretical and the practical part. First, the theoretical knowledge from the field is defined, followed by the practical part. Within the framework of the research, eight unstructured interviews with school principals in the Pilsen and Karlovy Vary regions were carried out first. Next, personal interviews with editors of aforementioned publishing house followed. Based on these findings, the questionnaire survey using CAWI method was made, from which the decision-makers on the purchase of textbooks originated: teachers and the subject committee, while decision-makers on the allocation of resources being the directors. In addition, it has been found that most teachers are influenced by the content of a textbook, which should be suitable and appropriate for the pupils' age. Based on the results of the questionnaire survey, the implemented marketing campaigns of the publishing house were evaluated and recommendations for improving the marketing communication of the product were proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Marytova_Anna.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Marytova_v.pdfPosudek vedoucího práce675,05 kBAdobe PDFView/Open
Marytova_o.pdfPosudek oponenta práce543,29 kBAdobe PDFView/Open
Marytova_p.pdfPrůběh obhajoby práce178,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33426

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.