Název: Strategie odporu v totalitním režimu
Další názvy: Strategy of Resistance in Totalitarian Regime
Autoři: Mazurenka, Mikita
Vedoucí práce/školitel: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Oponent: Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40790
Klíčová slova: opozice;mlčící většina;šedá zóna;život v pravdě;život ve lži;nepsaná společenská smlouva;konformita;ritualismus;rebelie
Klíčová slova v dalším jazyce: opposition;silent majority;gray zone;living in truth;living in a lie;unwritten social contract;conformity;ritualism;rebellion
Abstrakt: Daná bakalářská práce je zaměřena na zkoumání fenoménu běloruského opozičního hnutí a zmapování strategií odporu vůči nedemokratickému režimu. Pro naplnění cílů práce byly realizovány narativní biografické rozhovory s běloruskými občanskými aktivisty. Na základě dat získaných z rozhovorů jsem nastínil příčiny selhávání jednotlivých strategií odporu a problémy, před kterými dnes stojí běloruské opoziční hnutí. Analýza dat také odhaluje proces zapojení se do protestního hnutí a sleduje výzkumný problém z perspektivy sociálního aktéra.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's thesis is aimed at researching the phenomenon of the Belarusian opposition movement and the exploration of the strategies of resistance under non-democratic regime. In order to achieve that aims was used the biographical-narrative method for interviewing Belarusian civic activists. Based on the data obtained from the interviews I have outlined the reasons for failure of the application of the strategies of resistance and the current problems faced by the Belarusian opposition movement. The analysis of data reveals the process of joining the protest movement and discovers the research problem from the perspective of the social actor.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Mikita_Mazurenka.pdfPlný text práce956,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mazurenka_vpbp.pdfPosudek vedoucího práce78,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_oponenta_MAZURENKA.pdfPosudek oponenta práce87,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mazurenka.PDFPrůběh obhajoby práce426,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40790

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.