Title: Strategie odporu v totalitním režimu
Other Titles: Strategy of Resistance in Totalitarian Regime
Authors: Mazurenka, Mikita
Advisor: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Referee: Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40790
Keywords: opozice;mlčící většina;šedá zóna;život v pravdě;život ve lži;nepsaná společenská smlouva;konformita;ritualismus;rebelie
Keywords in different language: opposition;silent majority;gray zone;living in truth;living in a lie;unwritten social contract;conformity;ritualism;rebellion
Abstract: Daná bakalářská práce je zaměřena na zkoumání fenoménu běloruského opozičního hnutí a zmapování strategií odporu vůči nedemokratickému režimu. Pro naplnění cílů práce byly realizovány narativní biografické rozhovory s běloruskými občanskými aktivisty. Na základě dat získaných z rozhovorů jsem nastínil příčiny selhávání jednotlivých strategií odporu a problémy, před kterými dnes stojí běloruské opoziční hnutí. Analýza dat také odhaluje proces zapojení se do protestního hnutí a sleduje výzkumný problém z perspektivy sociálního aktéra.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is aimed at researching the phenomenon of the Belarusian opposition movement and the exploration of the strategies of resistance under non-democratic regime. In order to achieve that aims was used the biographical-narrative method for interviewing Belarusian civic activists. Based on the data obtained from the interviews I have outlined the reasons for failure of the application of the strategies of resistance and the current problems faced by the Belarusian opposition movement. The analysis of data reveals the process of joining the protest movement and discovers the research problem from the perspective of the social actor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Mikita_Mazurenka.pdfPlný text práce956,79 kBAdobe PDFView/Open
Mazurenka_vpbp.pdfPosudek vedoucího práce78,35 kBAdobe PDFView/Open
posudek_oponenta_MAZURENKA.pdfPosudek oponenta práce87,27 kBAdobe PDFView/Open
Mazurenka.PDFPrůběh obhajoby práce426,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40790

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.