Title: Strategie řízení věkově různorodé pracovní síly v podnikové praxi v České republice se zaměřením na generaci Z
Authors: Kutlák, Jiří
Referee: Komárková Lenka, Doc. RNDr. Ph.D.
Horejc Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45908
Keywords: generace z;věková diverzita;předběžná psychologická smlouva;pracovní hodnoty;lidské zdroje
Keywords in different language: generation z;age diversity;anticipatory psychological contract;work values;human resources
Abstract: Předložená disertační práce se zabývá řízením věkově různorodé pracovní síly v podnikové praxi v ČR se zaměřením na generaci Z. V práci je aplikován simultánní typ smíšeného výzkumu, kdy dochází k aplikaci kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod současně. V první kapitole jsou vymezena teoretická východiska, mezi která patří oblast řízení lidských zdrojů včetně strategického řízení, diverzita na pracovišti se zaměřením na věkovou diverzitu a problematika psychologické a předběžné psychologické smlouvy. Druhá kapitola práce obsahuje zakotvení pojmu generace, dále jsou v této části charakterizovány zvolené generace Baby Boomers, X, Y neboli Mileniálové a generace Z. Obsahem třetí kapitoly práce je demografická analýza a analýza trhu práce ve vztahu k uvedeným generacím v ČR. Výše uvedené kapitoly jsou založeny na převážně zahraničních vědeckých studiích, pro demografickou analýzu jsou využita data ze statistických úřadů. Na první část práce navazuje metodika výzkumu, která představuje design a etiku výzkumu, blíže charakterizuje realizované dotazníkové a Delphi šetření a vymezuje použité metody pro statistickou analýzu dat. V další části práce jsou představeny výsledky dotazníkového šetření, které se zaměřuje na očekávání generace Z ve vztahu k budoucímu zaměstnavateli v ČR. Tato očekávání jsou vyjádřena ve vztahu k vybraným oblastem předběžné psychologické smlouvy, které jsou tvořeny jednotlivými pracovními hodnotami. Následující kapitola představuje výsledky šetření metodou Delphi, která analyzuje očekávání firem ve vztahu k nastupující generaci Z jako pracovní síle v ČR, a to na základě expertních názorů získaných ve tříkolovém dotazování s kontrolovanou zpětnou vazbou. Vzhledem k využití stejné škály pro vyjádření důležitosti (5stupňová Likertova škála) v obou šetřeních je možné očekávání generace Z i firem přímo komparovat, přičemž výsledky této komparace jsou součástí sedmé kapitoly. Na závěr práce je představena charakteristika generace Z na pracovišti v ČR a doporučení pro strategie řízení zkoumané generace Z. Právě poznání hodnot, postojů či preferencí generace Z spolu s jejím efektivním řízením ze strany firem může vést ke zvýšení spokojenosti a produktivity jak samotného pracovníka, tak celé firmy.
Abstract in different language: The dissertation thesis deals with the management of age-diverse workforce in business practice in the Czech Republic with a focus on the generation Z. The work applies a simultaneous type of mixed research, where quantitative and qualitative research methods are applied simultaneously. The first chapter defines the theoretical basis, which includes the area of human resource management, including strategic management, diversity in the workplace with a focus on age diversity and the issue of psychological and anticipatory psychological contract. The second chapter contains the concept of generation, then there are characterized selected generations of Baby Boomers, X, Y or Millennials and Generation Z in this part. The content of the third chapter is a demographic analysis and analysis of the labor market in relation to these generations in the Czech Republic. The above chapters are based mainly on foreign scientific studies, data from statistical offices are used for demographic analysis. The first part of the work is followed by a research methodology, which presents the design and ethics of research, further characterizes the implemented questionnaire and Delphi survey and defines the methods used for statistical data analysis. The next part of the work presents the results of the questionnaire survey, which focuses on the expectations of Generation Z in relation to the future employer in the Czech Republic. These expectations are expressed in relation to selected areas of the anticipatory psychological contract, which are made up of individual work values. The following chapter presents the results of the Delphi survey, which analyzes the expectations of companies in relation to the upcoming generation Z as a workforce in the Czech Republic, based on expert opinions obtained in a three-round survey with controlled feedback. Due to the use of the same scale to express importance (5-point Likert scale) in both surveys, it is possible to directly compare the expectations of generation Z and companies, and the results of this comparison are part of the seventh chapter. At the end of the thesis, the characteristics of generation Z at the workplace in the Czech Republic are presented as well as the recommendations for management strategies of the studied generation Z. It is the knowledge of the values, attitudes or preferences of generation Z, together with its effective management by companies, that can lead to increased satisfaction and productivity of both the worker and the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DisP-KUTLAK-JIRI.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek Disp Ing. Kutlaka_doc. Horejc.pdfPosudek oponenta práce268,78 kBAdobe PDFView/Open
Zapis z obhajoby DisP._Ing. Jiri Kutlak.pdfPrůběh obhajoby práce181,65 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni doktoranda_doc Egerova (skolitelka).pdfPosudek vedoucího práce61,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.