Title: Udržitelný rozvoj v marketingovém řízení vybrané firmy
Other Titles: Sustainability in marketing management of selected company
Authors: Antošová, Denisa
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Prantl David, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/47524
Keywords: marketing;strategický marketingový plán;pestle analýza;porterův model pěti sil;finanční analýza;swot analýza;výzkum trhu
Keywords in different language: marketing;strategic marketing plan;pestle analysis;porter's five forces model;financial analysis;swot analysis;market research
Abstract: Skloubení marketingového řízení s principy konceptu udržitelnosti je ústředním tématem této diplomové práce. Dané téma bylo zvoleno právě proto, že kombinuje tyto dvě oblasti, přičemž nalezení jejich souladu je současnou globální výzvou. Cílem je tak navržení marketingových aktivit firmy reagující na současné výzvy v odvětví, které plynou právě z nutnosti aplikace udržitelného přístupu v podnikání. Pro zkoumání jevů makroprostředí byla využita PESTLE analýza. Jevy mikroprostředí analyzoval Porterův model pěti sil. Interní vybavenost firmy pak popisuje metoda VRIO. Analýza SWOT následně shrnuje výsledky celé situační analýzy. Preference a názory společnosti jsou zjišťovány dotazníkovým šetřením v rámci výzkumu trhu. Pohlaví a věk mají dle výzkumu trhu vliv na zájem o energetiku i o oblast udržitelnosti. Marketingová komunikace firmy je proto navržena tak, aby cílila osvětu v těchto tématech především mezi obyvateli starších 36 let a oslovila také ženy, jelikož tyto skupiny mají minimální až nulový zájem o zkoumanou problematiku. Výstupy lze uplatnit během vládních rozhodnutích v oblasti budoucího energetického směřování státu a pro strategické plánování ČEZ Distribuce. Práce uvádí alternativní využití distribuční soustavy kapitalizující na trendu udržitelnosti. Výstupem práce je výběr komunikačních nástrojů a navržení způsobu jejich využití pro šíření povědomí o rozvětvení portfolia firmy a o možných alternativách tradiční distribuce elektřiny.
Abstract in different language: Combining marketing management with the principles of the concept of sustainability is the central theme of this thesis. The topic was chosen because it combines these two areas, and finding their coherence is a current global challenge. The aim is to design the marketing activities of the company responding to the current challenges in the industry, which arise from the need to apply a sustainable approach in business. PESTLE analysis was used to investigate the phenomena of the macroenvironment. Microenvironmental phenomena were analysed by Porter's five forces analysis. The internal equipment of the company is described by the VRIO method. The SWOT analysis summarizes the results of the entire situational analysis. Preferences and views of society are ascertained by market research questionnaire survey. According to market research results, gender and age influence the interest in energetics and sustainability. The company's marketing communication is therefore designed to spread awareness about these topics, especially among residents over 36 years of age, and also to address women, as these groups have minimal or zero interest in researched issues. The outputs can be used during government decisions in the area of the future energetics direction of the country and for the strategic planning of ČEZ Distribuce. The work presents an alternative use of the distribution network capitalizing on the trend of sustainability. The output of this thesis is the selection of communication tools and designing a way to use them to spread awareness about the branching of the company's portfolio and on possible alternatives to traditional electricity distribution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Antosova_Denisa.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
Antosova_Denisa_v.pdfPosudek vedoucího práce229,13 kBAdobe PDFView/Open
Antosova_Denisa_o.pdfPosudek oponenta práce191,66 kBAdobe PDFView/Open
antosovaob.pdfPrůběh obhajoby práce39,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.