Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVýchodská Helena, PaedDr.
dc.contributor.authorŠmerdová, Veronika
dc.date.accepted2022-6-14
dc.date.accessioned2022-06-20T10:23:24Z-
dc.date.available2019-12-4
dc.date.available2022-06-20T10:23:24Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-4-30
dc.identifier84104
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48607-
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na způsoby zavádění digitálních technologií do výuky v prostředí českých základních škol. Teoretická část práce se zabývá historií využití prvních učebních strojů, následně počítačů a v konečné fázi dnešních pokročilých technologií, jako jsou dotykové tablety nebo interaktivní tabule. V textu jsou popsány vybrané metody, které mohou učitelé využít k inovaci svých hodin. Práce klade důraz na rozvoj digitálních kompetencí žáků, a proto jsou zvoleny aktivity spojené s tvorbou myšlenkových map, práce s videem a interaktivní úkoly s QR kódy. Konkrétní aktivity jsou navrženy do hodin dějepisu žáků 6. tříd a to tak, aby umožnily zefektivnit průběh učení, usnadnily naplnění vzdělávacího cíle a motivovaly žáky k zájmu o vybrané téma.cs
dc.format75s.; XVII s. příloh
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectdigitální technologiecs
dc.subjectdigitální kompetencecs
dc.subjectžácics
dc.subjectzákladní školacs
dc.subjectdějepiscs
dc.subjectmyšlenková mapacs
dc.subjectqr kódcs
dc.titleDigitální technologie ve vyučování vybraných kapitol dějepisu 6. ročníku ZŠcs
dc.title.alternativeDigital technology in teaching selected chapters of the history of the 6th year of elementary schoolen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe thesis focuses on the ways of introducing digital technologies into teaching in the environment of Czech primary schools. The theoretical part of the thesis deals with the history of the use of the first teaching machines, then computers, and finally today's advanced technologies such as touch tablets or interactive whiteboards. The text describes selected methods that teachers can use to innovate their lessons. The work emphasizes the development of students' digital competencies, and therefore the activities chosen as examples are the creation of mind maps, working with video, and interactive tasks with QR codes. The specific activities are designed for history lessons of 6th-grade pupils in order to streamline the learning process, facilitate the fulfillment of the educational objective and motivate pupils to take an interest in the chosen topic.en
dc.subject.translateddigital technologiesen
dc.subject.translateddigital competenciesen
dc.subject.translatedpupilsen
dc.subject.translatedprimary schoolen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedmind mapen
dc.subject.translatedqr codeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smerdova, diplomova prace.pdfPlný text práce7,05 MBAdobe PDFView/Open
Smerdova V.pdfPosudek vedoucího práce241,38 kBAdobe PDFView/Open
Smerdova O.pdfPosudek oponenta práce103,5 kBAdobe PDFView/Open
Smerdova P.pdfPrůběh obhajoby práce59,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48607

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.