Název: Didaktický potenciál chodského folklóru a jeho využití ve výuce dějepisu na druhém stupni základní školy
Další názvy: Didactic potential of Chod folklore and its use in History teaching at primary schools
Autoři: Ledvinová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Oponent: Východská Helena, PaedDr.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50549
Klíčová slova: chodsko;regionální historie;folklór;zvyky a tradice;chodský kroj;regionální pokrmy;tradiční chodská svatba;nářečí;didaktická aplikace;základní škola
Klíčová slova v dalším jazyce: chod region;regional history;folklore;custom and traditions;traditional costume;regional dishes;traditional wedding ceremony in the chod region;chod dialect;didactic application;primary school
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na dodržování národopisných rituálů v etnografické oblasti Chodska. Cílem práce je teoreticky a následně didakticky zpracovat oblasti, které se dotýkají folklóru chodského regionu. Předmětem mého zájmu bylo pět oblastí - chodský dialekt, tradiční chodská svatba, chodský kroj, tradice a zvyky a typické chodské pokrmy. Výsledkem práce je jakýsi návrh didaktických aktivit pěti vyučovacích bloků pro výuku regionální historie na druhém stupni základní školy. Každý vyučovací blok je následně podroben hlubší didaktické analýze, jejíž součástí je i dotazníkové šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the observance of ethnographic rituals in the ethnographic region of Chodsko. The aim of the work is to theoretically and then didactically elaborate the areas that touch upon Chod folklore. The subjects of my interest were in five areas - Chod dialect, traditional Chod wedding, Chod costume, Chod traditions and customs and typical Chod cuisine. The outcome of the work is a kind of proposal of didactic activities of five educational blocks for teaching regional history at the second level of primary school. Each educational block is then subjected to an in-depth didactic analysis, which includes a questionnaire survey.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_finalni.pdfPlný text práce7,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ledvinova V.pdfPosudek vedoucího práce117,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ledvinova O.pdfPosudek oponenta práce176,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ledvinova P.pdfPrůběh obhajoby práce61,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/50549

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.