Title: Didaktický potenciál chodského folklóru a jeho využití ve výuce dějepisu na druhém stupni základní školy
Other Titles: Didactic potential of Chod folklore and its use in History teaching at primary schools
Authors: Ledvinová, Kateřina
Advisor: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50549
Keywords: chodsko;regionální historie;folklór;zvyky a tradice;chodský kroj;regionální pokrmy;tradiční chodská svatba;nářečí;didaktická aplikace;základní škola
Keywords in different language: chod region;regional history;folklore;custom and traditions;traditional costume;regional dishes;traditional wedding ceremony in the chod region;chod dialect;didactic application;primary school
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na dodržování národopisných rituálů v etnografické oblasti Chodska. Cílem práce je teoreticky a následně didakticky zpracovat oblasti, které se dotýkají folklóru chodského regionu. Předmětem mého zájmu bylo pět oblastí - chodský dialekt, tradiční chodská svatba, chodský kroj, tradice a zvyky a typické chodské pokrmy. Výsledkem práce je jakýsi návrh didaktických aktivit pěti vyučovacích bloků pro výuku regionální historie na druhém stupni základní školy. Každý vyučovací blok je následně podroben hlubší didaktické analýze, jejíž součástí je i dotazníkové šetření.
Abstract in different language: This thesis focuses on the observance of ethnographic rituals in the ethnographic region of Chodsko. The aim of the work is to theoretically and then didactically elaborate the areas that touch upon Chod folklore. The subjects of my interest were in five areas - Chod dialect, traditional Chod wedding, Chod costume, Chod traditions and customs and typical Chod cuisine. The outcome of the work is a kind of proposal of didactic activities of five educational blocks for teaching regional history at the second level of primary school. Each educational block is then subjected to an in-depth didactic analysis, which includes a questionnaire survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_finalni.pdfPlný text práce7,6 MBAdobe PDFView/Open
Ledvinova V.pdfPosudek vedoucího práce117,79 kBAdobe PDFView/Open
Ledvinova O.pdfPosudek oponenta práce176,85 kBAdobe PDFView/Open
Ledvinova P.pdfPrůběh obhajoby práce61,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50549

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.