Název: Pracovní cesta
Další názvy: Business trip
Autoři: Novák, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Ambrož Benešová Eva, JUDr. Ph.D., LL.M.
Oponent: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52691
Klíčová slova: zaměstnanec;zaměstnavatel;pracovní cesta;pracovní poměr;cestovní náhrady;cestovní výdaje
Klíčová slova v dalším jazyce: employee;employer;business trip;employment;travel reimbursements;travel expenses
Abstrakt: Hlavním cílem této práce byla celková analýza právní úpravy pracovní cesty a porovnání poskytování cestovních náhrad v podnikatelské a veřejné sféře. Dalšími cíli bylo definovat pojem pracovní cesta, představit si základní druhy pracovních cest a rozebrat právní úpravu, která se týká vybraných institutů pracovní cesty. Dále jsem vysvětlil pojem cestovních náhrad a věnoval pozornost jejich druhům, možným příjemcům a právní úpravě. Zákoník práce je hlavním a základním právním předpisem, který pracovní náhrady a celou pracovní cestu upravuje. Tato práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola se věnuje vymezení základních pojmů, mezi které patří zejména pracovní poměr a pracovní cesta. Druhá kapitola definuje cestovní náhrady, stanovuje, kde jsou v zákoně zakotveny a určuje jejich příjemce. Třetí a čtvrtá kapitola popisuje poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře a ve veřejné sféře a jejich hlavní odchylky. Poslední, pátá kapitola rozebírá společná ustanovení o cestovních náhradách, kterými jsou paušalizace cestovních náhrad a záloha na cestovní náhrady.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this work was to define the concept of a business trip, to imagine the basic types of business trips and to analyze in detail the legislation that concerns business trips. The work trip institute allows employees to be sent to perform work at a different workplace than the one agreed in the employment contract. This work is divided into five main chapters. The first chapter is devoted to the definiton of basic terms, which include employment relationship and work trip. The second chapter defines travel reimbursements, determines where they are enshrined in the law and determines their recipients. The third and fourth chapters describe the provision of travel reimbursements in the business sphere and in the public sphere and their main deviations. The last, fifth chapter discusses common provisions on travel reimbursements, which are flat-rate travel reimbursements and travel reimbursement advances.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce641,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak J.-1.pdfPosudek vedoucího práce156,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak J.-2.pdfPosudek oponenta práce410,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak Jiri.pdfPrůběh obhajoby práce259,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/52691

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.