Title: Pracovní cesta
Other Titles: Business trip
Authors: Novák, Jiří
Advisor: Ambrož Benešová Eva, JUDr. Ph.D., LL.M.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52691
Keywords: zaměstnanec;zaměstnavatel;pracovní cesta;pracovní poměr;cestovní náhrady;cestovní výdaje
Keywords in different language: employee;employer;business trip;employment;travel reimbursements;travel expenses
Abstract: Hlavním cílem této práce byla celková analýza právní úpravy pracovní cesty a porovnání poskytování cestovních náhrad v podnikatelské a veřejné sféře. Dalšími cíli bylo definovat pojem pracovní cesta, představit si základní druhy pracovních cest a rozebrat právní úpravu, která se týká vybraných institutů pracovní cesty. Dále jsem vysvětlil pojem cestovních náhrad a věnoval pozornost jejich druhům, možným příjemcům a právní úpravě. Zákoník práce je hlavním a základním právním předpisem, který pracovní náhrady a celou pracovní cestu upravuje. Tato práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola se věnuje vymezení základních pojmů, mezi které patří zejména pracovní poměr a pracovní cesta. Druhá kapitola definuje cestovní náhrady, stanovuje, kde jsou v zákoně zakotveny a určuje jejich příjemce. Třetí a čtvrtá kapitola popisuje poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře a ve veřejné sféře a jejich hlavní odchylky. Poslední, pátá kapitola rozebírá společná ustanovení o cestovních náhradách, kterými jsou paušalizace cestovních náhrad a záloha na cestovní náhrady.
Abstract in different language: The main goal of this work was to define the concept of a business trip, to imagine the basic types of business trips and to analyze in detail the legislation that concerns business trips. The work trip institute allows employees to be sent to perform work at a different workplace than the one agreed in the employment contract. This work is divided into five main chapters. The first chapter is devoted to the definiton of basic terms, which include employment relationship and work trip. The second chapter defines travel reimbursements, determines where they are enshrined in the law and determines their recipients. The third and fourth chapters describe the provision of travel reimbursements in the business sphere and in the public sphere and their main deviations. The last, fifth chapter discusses common provisions on travel reimbursements, which are flat-rate travel reimbursements and travel reimbursement advances.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce641,86 kBAdobe PDFView/Open
Novak J.-1.pdfPosudek vedoucího práce156,92 kBAdobe PDFView/Open
Novak J.-2.pdfPosudek oponenta práce410,85 kBAdobe PDFView/Open
Novak Jiri.pdfPrůběh obhajoby práce259,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52691

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.