Název: Současná výuka českého jazyka ve Vídni
Další názvy: Contemporary teaching of Czech in Vienna
Autoři: Machalová, Rosalie
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička Milan, Doc. PhDr. CSc.
Oponent: Macháčková Dita, Mgr.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54187
Klíčová slova: český jazyk;vídeň;rakousko;výuka českého jazyka v zahraničí;vídeňská univerzita;institut slavistiky na vídeňské univerzitě;školský spolek komenský;bilingvismus;čeština jako cizí jazyk;německý jazyk.
Klíčová slova v dalším jazyce: czech;vienna;austria;czech language teaching abroad;university of vienna;the institute of slavonic studies at the university of vienna;the komenský association;bilingualism;czech as a foreign language;german.
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá současnou výukou českého jazyka ve Vídni, a to jak v univerzitním, tak i v mimouniverzitním prostředí. V dané problematice jsou nejprve přiblíženy stávající formy výuky češtiny v zahraničí a následně je zmapována historie a současnost výuky češtiny ve Vídni. Dílčím cílem práce je provedení terénního výzkumu ve Vídni, klíčovým výzkumným souborem je Institut slavistiky na Vídeňské univerzitě a Školský spolek Komenský. Za pomoci fundované analýzy jsou předloženy komunikační kompetence žáků/studentů v češtině a vybrané potíže při akvizici češtiny. Prostřednictvím metody rozhovoru a dotazníku jsou následně shrnuty současné aspekty výuky češtiny na obou institucích.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis deals with the contemporary teaching of the Czech language in Vienna in the university and non-university environment. First, the current forms of Czech language teaching abroad are presented and then the history and present of Czech language teaching in Vienna is mapped. A subject of the thesis is to conduct field research in Vienna, with the Institute of Slavonic Studies at the University of Vienna and the Komenský Association as the key research group. With the help of an analysis, the communicative competence of pupils/students in Czech and selected difficulties in the acquisition of Czech are presented. Through the interview and questionnaire method, current aspects of Czech language teaching at both institutions are then summarized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP finalni1.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2023_machalova_hrdlicka.pdfPosudek vedoucího práce227,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2023_machalova_machackova.pdfPosudek oponenta práce565,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2023_machalova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce108,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/54187

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.