Title: Současná výuka českého jazyka ve Vídni
Other Titles: Contemporary teaching of Czech in Vienna
Authors: Machalová, Rosalie
Advisor: Hrdlička Milan, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Macháčková Dita, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54187
Keywords: český jazyk;vídeň;rakousko;výuka českého jazyka v zahraničí;vídeňská univerzita;institut slavistiky na vídeňské univerzitě;školský spolek komenský;bilingvismus;čeština jako cizí jazyk;německý jazyk.
Keywords in different language: czech;vienna;austria;czech language teaching abroad;university of vienna;the institute of slavonic studies at the university of vienna;the komenský association;bilingualism;czech as a foreign language;german.
Abstract: Diplomová práce se zabývá současnou výukou českého jazyka ve Vídni, a to jak v univerzitním, tak i v mimouniverzitním prostředí. V dané problematice jsou nejprve přiblíženy stávající formy výuky češtiny v zahraničí a následně je zmapována historie a současnost výuky češtiny ve Vídni. Dílčím cílem práce je provedení terénního výzkumu ve Vídni, klíčovým výzkumným souborem je Institut slavistiky na Vídeňské univerzitě a Školský spolek Komenský. Za pomoci fundované analýzy jsou předloženy komunikační kompetence žáků/studentů v češtině a vybrané potíže při akvizici češtiny. Prostřednictvím metody rozhovoru a dotazníku jsou následně shrnuty současné aspekty výuky češtiny na obou institucích.
Abstract in different language: The master thesis deals with the contemporary teaching of the Czech language in Vienna in the university and non-university environment. First, the current forms of Czech language teaching abroad are presented and then the history and present of Czech language teaching in Vienna is mapped. A subject of the thesis is to conduct field research in Vienna, with the Institute of Slavonic Studies at the University of Vienna and the Komenský Association as the key research group. With the help of an analysis, the communicative competence of pupils/students in Czech and selected difficulties in the acquisition of Czech are presented. Through the interview and questionnaire method, current aspects of Czech language teaching at both institutions are then summarized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP finalni1.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
2023_machalova_hrdlicka.pdfPosudek vedoucího práce227,66 kBAdobe PDFView/Open
2023_machalova_machackova.pdfPosudek oponenta práce565,2 kBAdobe PDFView/Open
2023_machalova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce108,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54187

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.