Název: Zhodnocení využití krajiny v obci Bolešiny
Další názvy: Land use assessment in the municipality Bolešiny
Autoři: Krátká, Daniela
Vedoucí práce/školitel: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27872
Klíčová slova: krajina;venkovské sídlo;hodnocení;využití ploch.
Klíčová slova v dalším jazyce: landscape;rural settlements;assessment (evaluation);land use.
Abstrakt: Práce se zabývá hodnocením využití krajiny venkovských sídel v obci Bolešiny. Za cíle si klade zhodnotit a porovnat jednotlivé čáti obce Bolešiny z hlediska vnitřní struktury jednotlivých částí a struktury land use v katastrálních územích spadajících pod obec Bolešiny. V práci je provedeno vymezení území a rozbor problematiky. Ten je rozdělen na rozbor literatury a vymezení použitých pojmů. V metodice se hovoří o terénním výzkumu, zpracování v prostředí GIS a databázi dlouhodobých změn. Zájmové území je dále rozebráno z fyzickogeografického, krajinně-ekologického a socioekonomického pohledu. Ve výsledcích je prezentováno rozložení ploch v sídlech. V příloze doplněné o mapy. Dlouhodobá změna využití ploch je hodnocena za celé zájmové území v letech 1845, 1948, 1990 a 2000. Z prezentovaných výsledků je zodpovězena výzkumná otázka.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper deals with the evaluation of the use of landscape of rural settlements in the municipality Bolešiny. The aims to evaluate and compare individual parts of the village of Bolešiny from the point of view of the internal structure of the individual parts and the structure of land use in the cadastral territories under the municipality of Bolešiny. In this paper there is done the delimitation of the territory and analysis of the issues. This is divided to the analysis of the literature and definition of used terms. The methodology discusses the field research, processing in GIS environment, database of long-term ganges. The area of the interest is further analyzed in physical-geographical, landscape ecological and socio-economic perspective. In the results there is presented the distribution of areas in the settlements. It is supplemented by maps in the Annex. Long-term change in land use is evaluated over the whole study area in the years 1845, 1948, 1990 and 2000. From the presented results the research question is answered.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
(BP - Daniela Kratka).pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratka V.pdfPosudek vedoucího práce953,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratka O.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratka P.pdfPrůběh obhajoby práce152,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27872

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.