Title: Zhodnocení využití krajiny v obci Bolešiny
Other Titles: Land use assessment in the municipality Bolešiny
Authors: Krátká, Daniela
Advisor: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27872
Keywords: krajina;venkovské sídlo;hodnocení;využití ploch.
Keywords in different language: landscape;rural settlements;assessment (evaluation);land use.
Abstract: Práce se zabývá hodnocením využití krajiny venkovských sídel v obci Bolešiny. Za cíle si klade zhodnotit a porovnat jednotlivé čáti obce Bolešiny z hlediska vnitřní struktury jednotlivých částí a struktury land use v katastrálních územích spadajících pod obec Bolešiny. V práci je provedeno vymezení území a rozbor problematiky. Ten je rozdělen na rozbor literatury a vymezení použitých pojmů. V metodice se hovoří o terénním výzkumu, zpracování v prostředí GIS a databázi dlouhodobých změn. Zájmové území je dále rozebráno z fyzickogeografického, krajinně-ekologického a socioekonomického pohledu. Ve výsledcích je prezentováno rozložení ploch v sídlech. V příloze doplněné o mapy. Dlouhodobá změna využití ploch je hodnocena za celé zájmové území v letech 1845, 1948, 1990 a 2000. Z prezentovaných výsledků je zodpovězena výzkumná otázka.
Abstract in different language: This paper deals with the evaluation of the use of landscape of rural settlements in the municipality Bolešiny. The aims to evaluate and compare individual parts of the village of Bolešiny from the point of view of the internal structure of the individual parts and the structure of land use in the cadastral territories under the municipality of Bolešiny. In this paper there is done the delimitation of the territory and analysis of the issues. This is divided to the analysis of the literature and definition of used terms. The methodology discusses the field research, processing in GIS environment, database of long-term ganges. The area of the interest is further analyzed in physical-geographical, landscape ecological and socio-economic perspective. In the results there is presented the distribution of areas in the settlements. It is supplemented by maps in the Annex. Long-term change in land use is evaluated over the whole study area in the years 1845, 1948, 1990 and 2000. From the presented results the research question is answered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(BP - Daniela Kratka).pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Kratka V.pdfPosudek vedoucího práce953,59 kBAdobe PDFView/Open
Kratka O.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Kratka P.pdfPrůběh obhajoby práce152,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27872

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.